۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله بررسي علايم و عوارض حاصل از طرح دعواي قصور پزشکي عليه جراحان در مراجع قانوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۹۲ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۲۶۴ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي علايم و عوارض حاصل از طرح دعواي قصور پزشکي عليه جراحان در مراجع قانوني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشکي قانوني
مقاله ادعاي قصور پزشکي
مقاله سلامت پزشکان
مقاله متخصصان جراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جغتايي حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحيان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ويدا
جناب آقای / سرکار خانم: صابري سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مسيحي فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: به دنبال اقامه دعوي قصور پزشکي عليه پزشکان در محاکم مجموعه اي از علايم جسمي و رواني در فرد ظاهر مي شود که medical malpractice stress syndrome (سندرم اثرات قصور پزشکي) ناميده مي شود. اين مطالعه به منظور بررسي واکنش حاصل از ادعاي قصور پزشکي بر سلامت جراح، اطرافيان و جامعه انجام شد.
روش بررسي: مطالعه به صورت توصيفي بين خرداد تا آبان ۱۳۸۵ انجام شد. در طي شش ماه به پزشکاني که به دليل رسيدگي به ادعاي قصور پزشکي خود به دبيرخانه کميسيون هاي تخصصي پزشکي قانوني يا سازمان نظام پزشکي استان تهران مراجعه مي نمودند با هماهنگي اين مراجع پرسشنامه اي داده شد. در اين مطالعه سن، جنس، نوع تخصص، موضوع اتهام وارده، بروز يا تشديد علايم مربوط به بيماري ها يا اختلالات جسمي، رواني، اجتماعي که در فاصله زماني اطلاع پزشک از شکايت عليه خود در مراجع تا زمان تکميل پرسشنامه ايجاد شده بود به صورت خود اظهاري بيان مي گرديد.
نتايج: از ۱۷۵ جراحي که پرسشنامه را تکميل نمودند ۸۱% مذکر و ۱۹% مونث بودند، ميانگين سني ۴۸٫۵ سال بود. ميانگين فاصله زماني تشکيل پرونده تا تکميل پرسشنامه ۴٫۵ ماه بود. بيشترين موضوع اتهام وارده منجر به فوت و نقص عضو بود. ۹۴% موارد در اولين اطلاع به نوعي واکنش هاي هيجاني را تجربه کرده بودند. علايم مربوط به بيماريهاي جسمي در ۶۹% موارد، بيماري هاي رواني ۷۷% و اختلالات شغلي اجتماعي (خانوادگي) در ۸۴% موارد بيان شده بود. در زنان ترس از دست دادن شغل و اعتماد عمومي و تشديد بروز علايم بيماري زمينه اي بيشتر از مردان بود. در بين کساني که تپش قلب و اضطراب را بيان داشته بودند (۵۳% موارد) بطور معني داري اختلال خواب، خستگي، بيحالي، اختلال تمرکز در فعاليت ها، تمايل به تغيير شغل يا محدود نمودن آن، عدم اعتماد به بيمار و اطرافيان بيشتر از سايرين مشاهده گرديد در مجموع بيش از ۹۷% موارد به نوعي يکي از علايم اين سندرم را بيان کرده بودند.
بحث: نتايج حاصل از اين مطالعه بيانگر آن است که عوارض حاصل از ادعاي قصور پزشکي گسترده و در خور توجه است و به علت آن که توام با تهديد سلامت فردي و حرفه اي پزشک و خانواده وي مي باشد، مي تواند عملکرد شغلي و سلامت جامعه را تحت تاثير قرار دهد.

© حقوق سایت محفوظ است