۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي عادات غذايي فيل ماهي (Huso huso) و چالباش (Acipenser guldenstaedti) از مرحله بچه ماهي نورس تا انگشت قد در استخر خاكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عادات غذايي فيل ماهي (Huso huso) و چالباش (Acipenser guldenstaedti) از مرحله بچه ماهي نورس تا انگشت قد در استخر خاكي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيل ماهي (Huso huso)
مقاله چالباش (Acipenser guldenstaedti)
مقاله عادات غذايي
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: خيرآبادي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي يک استخر خاکي پرورش فيل ماهي و دو استخر پرورش چالباش بطور تصادفي انتخاب و در يک دوره پرورش ۳۱ روزه مورد مطالعه قرار گرفتند. در هر استخر در طول دوره پرورش شاخص سيري و شدت درجه تغذيه، عادات غذايي، ضريب چاقي، ضريب رشد و وضعيت رشد ماهيان مورد بررسي قرار گرفتند. از لحاظ درصد فراواني طعمه، در بررسي محتويات معده فيل ماهي، کلادوسرا (Daphnia sp.) به عنوان طعمه اصلي، شيرونوميده (Shironomus sp.) و استراکودا (Ostracoda) به عنوان طعمه فرعي و کوپه پودا (Cyclops sp.) طعمه اتفاقي را تشکيل مي دادند. در چالباش سري اول؛ کلادوسرا، کوپه پودا و شيرونوميده به عنوان طعمه فرعي در درجه اول تا سوم اهميت و استراکودا جز طعمه اتفاقي قرار گرفتند و در چالباش سري دوم هر چهار نوع ارگانيسم تغذيه اي به عنوان طعمه فرعي بودند. بر اساس آزمون مقايسه ميانگين ها در سطح ۵ درصد، اختلاف معني داري بين ارگانيسم هاي تغذيه اي در کلادوسرا، کوپه پودا و استراکودا در بچه ماهيان چالباش مشاهده گرديد. نتايج تحقيق نشان دادند با افزايش طول و وزن ماهي ضريب چاقي و ضريب رشد کاهش مي يابد اما از نظر آماري اختلاف معني داري مشاهده نگرديد. همچنين شاخص سيري بيانگر شرايط تغذيه اي مطلوب در هر دو گونه بود و نتايج بدست آمده حاکي از رشد آلومتريک مثبت در فيل ماهي و رشد آلومتريک منفي در چالباش بود.

© حقوق سایت محفوظ است