۱۳۹۵-۰۳-۲۶

مقاله بررسي شيوع و شدت ديسمنوره اوليه و ارتباط آن با شاخص هاي آنتروپومتريک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در حيات از صفحه ۷۰ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع و شدت ديسمنوره اوليه و ارتباط آن با شاخص هاي آنتروپومتريک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديسمنوره اوليه
مقاله بي ام اي
مقاله دور کمر
مقاله دور لگن
مقاله توده چربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: سرحدي مژده
جناب آقای / سرکار خانم: محمدشاهي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديسمنوره اوليه يکي از مشکلات رايج دختران و زنان جوان مي باشد که بر کيفيت زندگي آنان تاثير گذاشته و سبب ناتواني و عدم کارايي در موارد شديد مي شود. شواهد موجود نشان مي دهد اضافه وزن و چاقي موجب افزايش توليد پروستاگلاندين ها و ديسمنوره ناشي از آن مي شود. بر اين اساس، مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع و شدت ديسمنوره اوليه و ارتباط آن با متغيرهاي آنتروپومتريک طراحي و اجرا گرديد.
روش بررسي: در مطالعه توصيفي – تحليلي حاضر ۳۸۸ نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اهواز به روش خوشه اي تصادفي در سال ۱۳۸۹ انتخاب شدند. جمع آوري اطلاعات جمعيت شناختي از طريق پرسشنامه صورت گرفت. قد، وزن، BMI، توده و درصد چربي بدن، دور کمر، دور لگن، نسبت دور کمر به دور لگن (WHR) و نسبت دور کمر به قد (WHtR) نيز اندازه گيري شد. براي شناسايي شدت درد از معيار VAS (visual analogue scale) استفاده شد. تجزيه و تحليل آماري داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS صورت گرفت. آماره هاي توصيفي براي متغيرهاي کمي به صورت ميانگين و انحراف معيار ارايه شد. جهت بررسي ارتباط بين متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده و (P<0.05) معنادار تلقي شد.
يافته ها: ميانگين سني افراد ۱٫۸±۲۰٫۷ سال و ميانگين سن منارک ۱٫۲±۱۳٫۴ سال بود. ۷۱٫۶۵% افراد مبتلا به ديسمنوره متوسط يا شديد بودند. شدت درد با توده و درصد چربي بدن، دور کمر به دور لگن و WHtR ارتباط معناداري داشت (P<0.05) .اما بين شدت درد با وزن و BMI ارتباط معناداري يافت نشد.
نتيجه گيري: از آن جا که متغيرهاي آنتروپومتريک مرتبط با چاقي مرکزي همچون دور کمر به دور لگن و WHtR ارتباط بيشتري با شدت درد ديسمنوره دارند، احتمالا افزايش ذخاير چربي بدن در ناحيه شکمي پيش گويي کننده موثرتري در بروز ديسمنوره مي باشد. لزوم تحقيقات بيشتر در اين زمينه در مطالعات آتي به چشم مي خورد.

© حقوق سایت محفوظ است