۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي شيوع و برخي از عوامل موثر بر حاملگي هاي ناخواسته در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر اردبيل، ۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع و برخي از عوامل موثر بر حاملگي هاي ناخواسته در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر اردبيل، ۱۳۸۱
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملگي
مقاله حاملگي ناخواسته
مقاله تنظيم خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كهنمويي اقدم فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده منير فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: افشين مهر ملينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حاملگي ناخواسته يک مشکل عمومي و جهاني است که بر زنان، خانواده ها و جامعه تاثير مي گذارد. حاملگي ناخواسته ممکن است در نتيجه شکست روش هاي جلوگيري و با عدم استفاده از روش هاي تنظيم خانواده باشد. عدم توجه به علل حاملگي ناخواسته و اثرات منفي آن مي تواند اثرات جدي بر سلامت جامعه داشته باشد و اين مطالعه در همين راستا انجام شده است.
روش کار: اين مطالعه يک بررسي توصيفي – تحليلي است که بر روي ۶۰۰ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي شهر اردبيل که از پنج خوشه آماري به طور تصادفي انتخاب شده بودند انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه تنظيمي بود که از طريق مراجعه به مراکز بهداشتي و مصاحبه با زنان باردار تکميل شد. سپس اطلاعات به دست آمده به کمک برنامه آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد.
يافته ها: دامنه تغييرات سني زنان باردار ۱۳ – ۴۴ سال با ميانگين ۲۵٫۱۳ سال بود. %۹۳٫۵ مادران خانه دار و %۵۲٫۳ بي سواد بودند. %۷۲ تعداد فرزندان دلخواه خود را دو نفر ذکر کردند. %۳۰٫۸ بارداري هاي فعلي ناخواسته و %۱۱٫۲ سابقه حاملگي ناخواسته قبلي داشتند. تفاوت ميانگين سني در حاملگي ناخواسته در مقايسه با حاملگي خواسته از نظر آماري معني دار بود ۲۸٫۸) سال در مقابل ۲۳٫۷ سال( (p<0.05). %75.7 حاملگي هاي ناخواسته با وجود استفاده از روش هاي تنظيم خانواده اتفاق افتاده بود. حاملگي هاي ناخواسته در زنان بي سواد به طور معني داري بيشتر از افراد با سواد بود %۵۲٫۳) در برابر (%۲۶ (p<0.001) همچنين بين اشتغال زنان باردار و تحصيلات همسران با نوع حاملگي (خواسته و ناخواسته بودن) رابطه آماري معني داري وجود داشت (p<0.0001).
نتيجه گيري: در مجموع با توجه به شيوع %۳۰٫۸ حاملگي ناخواسته و استفاده نامرتب از روش هاي پيشگيري مي توان گفت آموزش و اطلاع رساني در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز فوق کافي نبوده و آموزش نحوه استفاده روش هاي پيشگيري و پيگيري آنها ضروري به نظر مي رسد.

© حقوق سایت محفوظ است