۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي شيوع كانديدوزيس دهاني در مراجعه كنندگان به درمانگاه هاي سطح شهر كرمان در سال تحصيلي ۸۲-۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) از صفحه ۴۱۹ تا ۴۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع كانديدوزيس دهاني در مراجعه كنندگان به درمانگاه هاي سطح شهر كرمان در سال تحصيلي ۸۲-۱۳۸۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كانديدا
مقاله شيوع
مقاله كانديدوزيس
مقاله دهاني
مقاله كرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چمني گلي
جناب آقای / سرکار خانم: درهمي سيدعبدالوهاب
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: راد مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از تحقيق حاضر بررسي شيوع کانديدوزيس دهاني در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه هاي سطح شهر کرمان در سال تحصيلي ۸۲-۱۳۸۱ بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، ۳۱۸ بيمار از نظر عفونت کانديدوزيس دهاني مورد بررسي قرار گرفتند. مشاهده همزمان علايم کلينيکي کانديدوزيس و مثبت شدن اسمير، معيار تشخيص عفونت کانديدوزيس در تحقيق حاضر بود. نتايج و داده هاي حاصل از معاينه باليني و بررسي سيتولوژي، به کمک آزمونهاي آماري مجذور کاي (Chi- square)، t-test و دقيق فيشر(Fisher’s Exact Test) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: بر اساس يافته هاي به دست آمده ۲۱٫۴ درصد (۶۸ نفر از ۳۱۸ بيمار) از جمعيت مورد مطالعه دچار عفونت کانديدوزيس بودند. بين ريسک فاکتورهاي سن، جنس، استعمال دخانيات، سوزش دهان و استفاده از دنچر با کانديدوزيس رابطه معني داري بدست آمد (P<0.05). اسمير ۸۷٫۴ درصد از کل جمعيت مورد مطالعه و ۶۳٫۵ درصد از بيماراني که فاقد علايم کلينيکي مشکوک به کانديدوزيس بودند، مثبت شد.
نتيجه گيري: از آنجا که بعضي از گونه هاي کانديدا ممکن است ايجاد سرطان دهان را تسريع کنند، شيوع نسبتا بالاي عفونت کانديدوزيس در تحقيق حاضر بايد مورد توجه قرار گيرد. با توجه به اينکه بر اساس نتايج بدست آمده بين کشيدن سيگار و استفاده از دنچر با عفونت کانديدوزيس رابطه معني داري وجود داشت، اطلاعات عمومي مردم در مورد اثرات مضر استعمال دخانيات و اهميت شستشوي مرتب دنچر با محلولهاي رقيق سفيدکننده هاي خانگي بايد افزايش يابد. در ضمن نتايج پژوهش حاضر تصديق کننده اين موضوع است که وجود هايفا در اسمير سيتولوژي، در غياب علايم کلينيکي کانديدوزيس به عنوان معيار تشخيص کانديدوزيس معتبر نمي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است