۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي شيوع سوء رفتار و برخي عوامل موثر در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر ياسوج ۱۳۸۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در ارمغان دانش از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع سوء رفتار و برخي عوامل موثر در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر ياسوج ۱۳۸۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سو رفتار
مقاله عوامل موثر
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: گرمز‌نژاد سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: از جمله عواملي که سلامت زنان را در سنين فعال باروري و زندگي خود به مخاطره مي اندازه سو رفتار است که اين خود دستيابي به ديگر اهداف برنامه هاي بهداشت را تحت تاثير قرار مي دهد. اين معضل در همه جوامع و به صورت جسمي، رواني، جنسي و… مشاهده مي شود. مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع سو رفتار و برخي عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي – درماني ياسوج صورت گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت توصيفي – تحليلي به صورت مقطعي با نمونه گيري تصادفي در مدت شش ماه بر روي ۵۱۷ نفر از زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني در سال ۱۳۸۲ انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه (شامل؛ سه بخش مشخصات زمينه اي، تعيين انواع سو رفتار و عوامل موثر در بروز آن) و مصاحبه حضوري جمع آوري گرديد و افراد به دو گروه با و بدون سو رفتار تقسيم شدند. سپس با نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري استنباطي، آناليز واريانس و مجذور کاي اطلاعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: شيوع سو رفتار به ميزان ۷۸٫۴ درصد به دست آمد که شايع ترين فرم آن به ترتيب؛ کلامي (۶۹٫۵ درصد)، عاطفي (۵۴٫۲ درصد)، جسمي (۳۶٫۴ درصد) و جنسي (۲۲٫۲ درصد) مشاهده شد. شيوع سو رفتار جسمي در بارداري ۸ درصد و شايع ترين فرد به غير از همسر که زن را مورد سو رفتار جسمي قرار داده بود، مادرشوهر و خواهرشوهر (۲۱ درصد) بودند. هم چنين ارتباط معني داري بين تحصيلات زن و شوهر، سابقه بيماري عصبي در زن و شوهر، درآمد شوهر، اعتياد همسر و… در افراد با و بدون سو رفتار ديده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: حصول شيوع بالاي سو رفتار در اين طرح و به خصوص نوع کلامي، از ميزان شيوع ساير مطالعات بيشتر و همسويي نداشت که ممکن است به دلايل مختلفي از قبيل فرهنگ مرد سالاري، عدم توجه به حقوق زنان و… باشد. هم چنين نتايج بيانگر ارتباط معني دار بين برخي عوامل از جمله؛ سطح تحصيلات، اعتياد، سواد، بيماري عصبي و… با سو رفتار بود که دال بر تاثير آن عوامل در بروز سو رفتار است. با توجه به نتايج حاصله و ضرورت توجه به ارتقا سلامت زنان، به نظر مي رسد با افزايش آگاهي زنان متاهل، دختران و خانواده ها در خصوص عوامل موثر در بروز اين معضل، بتوان گامي در جهت کاهش و تعديل عوامل مذکور برداشت.

© حقوق سایت محفوظ است