۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي شيوع ترومبوسيتوپني و برخي عوامل موثر بر آن در زنان حامله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۴ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع ترومبوسيتوپني و برخي عوامل موثر بر آن در زنان حامله
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبوسیتوپنی
مقاله پلاكت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس نژاد ويدا
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسي ميزان شيوع ترومبوسيتوپني در حاملگي، اين پژوهش بر روي ۱۰۰۰ نفر از زنان باردار مراجعه کننده به زايشگاه نيک نفس بيمارستان باهنر کرمان، با سن حاملگي ۲۸ هفته يا بيشتر انجام شد که به صورت تصادفي انتخاب شدند و نتايج زير بدست آمد: شيوع ترومبوسيتوپني در افراد مورد مطالعه ۸٫۸ درصد بود و ميانگين سن افراد مورد مطالعه ۶٫۱±۲۷٫۶ با ميانه ۲۷ سال بود و ميانگين تعداد حاملگي در افراد مورد مطالعه ۲±۲٫۶ با ميانه ۲ بود. ميانگين تعداد زايمان ۱٫۶±۱٫۳ با ميانه ۱ و ميانگين سن حاملگي ۳٫۵±۳۶٫۵ با ميانه ۳۷ هفته، ميانگين تعداد سقط ۰٫۵±۰٫۲ با ميانه صفر و ميانگين تعداد مرده زايي ۰٫۲±۰٫۰۳ و با ميانه صفر بود. شيوع ترومبوسيتوپني با سن حاملگي، تعداد زايمان و تعداد سقط رابطه معني داري نداشت و با سن حاملگي (P<0.04)، تعداد مرده زايي (P<0.005)، پره اکلامپسي (P<0.0001)، دکلمان جفت (P<0.008)، مرگ داخل رحمي جنين (P<0.01)، لوپوس (P<0.0004)، DIC (P<0.002)، مصرف متيل دوپا (P<0.002) و آسپيرين (P<0.02) رابطه معني دار آماري داشت. بر اساس اين يافته ها مي توان گفت که شيوع ترومبوسيتوپني در اين پژوهش، در مقايسه با ساير مطالعات نقاط دنيا، اندکي بيشتر است و ارتباط آن با مرگ رحمي، پره اکلامپسي، دکلمان جفت، بيماري لوپوس، DIC، مصرف متيل دوپا و آسپيرين ارتباط دارد.

© حقوق سایت محفوظ است