۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي شيوع اختلال هاي سلوك و نافرماني در دانش آموزان راهنمايي استان كردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۷۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۴۸ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع اختلال هاي سلوك و نافرماني در دانش آموزان راهنمايي استان كردستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال سلوك
مقاله اختلال نافرماني
مقاله پرسش نامه علايم مرضي كودكان
مقاله دانش آموزان
مقاله كردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي فائق
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: خيرآبادي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف تعيين ميزان شيوع اختلالهاي سلوك و نافرماني در ميان دانش آموزان راهنمايي استان كردستان در سال ۱۳۷۸ انجام شده است.
روش: آزمودنيهاي پژوهش ۲۷۶۰ نفر (۹۲۴ پسر و ۱۸۳۶ دختر) دانش آموز مقطع راهنمايي ميباشند كه به روش نمونه گيري چند مرحله اي – تصادفي انتخاب شده اند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه علائم مرضي كودكان همراه با يك پرسشنامه در زمينه ويژگيهاي جمعيت شناختي بوده است. براي تجزيه و بهره تحليل داده هاي پژوهش از شيوه هاي آمار توصيفي و آزمون شيوع X2 گرفته شده است.
يافته ها: اين بررسي نشان داد كه اختلال هاي نافرماني و سلوك به ترتيب ۳/۶% و ۹/۶% مي باشد. همچنين حساسيت سوالات مربوط به اختلال هاي سلوك و نافرماني در پرسشنامه علايم مرضي كودكان كه بر اساس نتايج پژوهش حاضر به دست آمده به ترتيب ۸۵% و ۸۰% بوده است. اين پژوهش نشان داد كه بين معدل سال گذشته دانش آموزان و اختلال هاي نافرماني و سلوك رابطه معني داري وجود دارد
۰٫۰۱) والدین با (P<. همچنين بين جنسيت و اختلال سلوك رابطه معني داري ديده شد (P<0.01). سابقه طلاق اختلال هاي نافرماني و سلوك و بين درآمد خانواده و اختلال سلوك نيز رابطه معني دار بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است