۱۳۹۶-۰۶-۳۱

مقاله بررسي شيوع، مرگ و مير و عوارض نوزادان LBW و نارس در سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در شهر گناباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۱ در افق دانش از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع، مرگ و مير و عوارض نوزادان LBW و نارس در سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در شهر گناباد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزادان
مقاله مرگ و میر
مقاله نارس و LBW
مقاله شهر گناباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوريان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان مرگ و مير نوزادان يكي از شاخصهاي اصلي توسعه يافتگي يك جامعه بوده و تعداد موارد LBW معيار اصلي ميزان مرگ و مير دوره نوزادي محسوب مي شود. از آنجا كه مرگ و مير نوزادان و بخصوص نوزادان كم وزن و نارس مهم ترين مشكل دوره نوزادي است كه با شناخت عوامل منجر به آن و انجام مداخلات لازم مي توان از آن جلوگيري و پيامدهاي سو اقتصادي – اجتماعي – بهداشتي آنرا كاهش داد، اين مطالعه به منظور تعيين شيوع مرگ و مير و عوارض نوزادان LBW و نارس در شهر گناباد طي سالهاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ انجام شد.
مواد و روش ها: اين تحقيق يك مطالعه توصيفي تحليلي گذشته نگر بوده در آن تعداد ۳۴۸۴۳ در طي سال كه با استفاده از داده هاي موجود در پرونده هاي نوزادان متولد شده در سالهاي فوق و همچنين پرونده هاي مادران آنها صورت گرفت يك مطالعه توصيفي تحليلي است. مجموعا تعداد ۳۴۸۳ نوزاد در طي اين سال ها متولد شده بودند كه ۲۰۹ نوزاد LBW پره ماچور بودند.
ابزار گرد آوري يافته ها چك ليست هايي بود كه مجزا براي نوزادان و مادران آنها تهيه شده و در مورد نوزادان شامل شاخص هاي تن سنجي، سن حاملگي، علل منجر به تولد نوزاد نارس و LBW انواع عوارض ايجاد شده در اين نوزادان، وجود ناهنجاري مادرزادي و بالاخره فوت و ترخيص و در مورد مادران شامل مشخصات دموگرافيك، عوامل همراه با حاملگي پر خطر و تاريخچه پزشكي و شخصي و خانوادگي بود.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد كه شيوع تولد نوزادان LBW و پره ماچور در طي اين سال ها در شهر گناباد ۶ درصد بوده است. ميانگين ميزان مرگ و مير نوزادان در سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ ۵٫۷ در هزار و شايع ترين عارضه ايجاد شده بر اثر نارسي و LBW  عوارض سيستم عصبي و عوارض تنفسي بوده است. بين آپگار دقيقه اول و مرگ و مير نوزادان اختلاف معني داري مشاهده شد. p<0.05
شايع ترين نوع زايمان سزارين ( ۵۳٫۲ درصد زايمان ها) و بين نوع زايمان و بروز عوارض CNC در نوزاد، اختلاف معني داري مشاهده شد. ( در تولدهاي حاصل از سزارين شايع ترين بوده است P<0.05). شايع ترين نوع بيماري مادران افزايش فشار خون و ديابت قندي گزارش شده بود.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت دوره نوزادي و مرگ و مير آن از نقطه نظر بهداشتي اقتصادي – اجتماعي و نقش اين دوره در سلامتي كودك در سالهاي بعد، لازم است از طريق ارتقا كيفيت و كميت مراقبت هاي دوره بارداري و زايمان، توسعه و تجهيز بخش هاي نوزادان بخصوص در مناطقي كه دسترسي به NICU امكان پذيز نيست اقدامات لازم صورت گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است