۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله بررسي شاخص ‌هاي روان سنجي مقياس خانوادگي تفکيک خويشتن (DSI-2) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مشاوره و روان درماني خانواده از صفحه ۱۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي شاخص ‌هاي روان سنجي مقياس خانوادگي تفکيک خويشتن (DSI-2)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ﭘﺮسشنامه تفكيک خويشتن
مقاله اعتباريابي پرسشنامه
مقاله روايي
مقاله پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ﻫﺪف ﻋﻤﺪه تحقيق ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎريابي مقياس خانوادگي تفكيک خويشتن روي زنان و مردان متاهل شرکت كننده در کلاس هاي آموزش خانواده مدارس راهنمايي در شهرستان سنندج بود.
روش: طرح تحقيق از نوع تحقيق همبستگي است ( تحليل عاملي به شيوه چرخش متمايل از نوع ابليمين مستقيم و تحليل عامل تاييدي بود). حجم نمونه ۵۱۲ نفر بود که در دو مرحله (مرحله اول ۳۲۱ و مرحله دوم ۱۹۱) و از بين ﮐﻠيه زنان و مردان متاهل شهرستان سنندج در سال ۱۳۹۰ بودند، كه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدفي ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و مقياس هاي خانوادگي تفكيک خويشتن و پرسشنامه هاي ملاک را تكميل ﻧﻤﻮدﻧﺪ. داده ها به روش تحليل ﻋﺎملي به شيوه ﭼﺮﺧﺶ متمايل از نوع آبليمين مستقيم و تحليل عامل تاييدي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ﻧﺘﺎيج ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از روش تحليل ﻋﺎملي به شيوه چرخش متمايل از نوع ابليمين مستقيم، چهار ﻋﺎمل تفكيک خويشتن را ﻧﺸﺎن داد و با تحليل عامل تاييدي آنها برازش شدند. ضرايب پايايي ﻫﻤﺴﺎني دروني از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و تصنيف ﺑﺮاي ۴۳ ﻣﺎده و چهار ﻋﺎﻣﻞ (به ترتيب با مقدار ۰٫۸۹ و 0.83) رﺿﺎيت ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ. همچنين، ضرايب روايي همگرا و واگرا تفكيک خويشتن با پرسشنامه هاي عاطفه مثبت و منفي، پرسشنامه اعتماد به نفس، مقياس بازنگري چک ليست علايم ۹۰ (بعد اضطراب و حساسيت بين فردي) به ترتيب (۰٫۳۸، -۰٫۴۱، ۰٫۳۹، -۰٫۴۲ و -۰٫۳۶) بدست آمده است که در سطح (p<0001) معنادار است. ﺑﻪ ﻋﻼوه، تحليل آزمونT  نشان داد ﮐﻪ بين زنان و مردان در عامل ها ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪارد و همچنين تحليل واريانس ﭼﻨﺪ متغيري نشان داد که بين ﮔﺮوه ﻫﺎي سني ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ميزان تفكيک خويشتن ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪارد.
نتايج: ﻧﺘﺎيج ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از تحليل ﻋﺎملي ﺑﺎ تحقيقات پيشين ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ روايي و پايايي ﭘﺮﺳشنامه تفكيک خويشتن از آن مي ﺗﻮان در محيط ﻫﺎي ﭘﮋوهشي و خانوادگي در تشخيص خانواده ﺳﺎﻟﻢ از خانواده غير عادي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

© حقوق سایت محفوظ است