۱۳۹۵-۰۳-۱۹

مقاله بررسي سطح فعاليتهاي فيزيکي و شيوع بيماريهاي مزمن در سالمندان غرب تهران، ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاپپز ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح فعاليتهاي فيزيکي و شيوع بيماريهاي مزمن در سالمندان غرب تهران، ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله فعاليتهاي فيزيکي
مقاله بيماريهاي مزمن
مقاله فعاليتهاي روزمره زندگي
مقاله فعاليتهاي ابزاري زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي عقيل
جناب آقای / سرکار خانم: سوادپور محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: شبستري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين سطح فعاليتهاي فيزيکي و شيوع بيماريهاي مزمن در سالمندان غرب تهران انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع مقطعي بود که بر روي ۴۱۰ نفر از افراد بالاي ۶۰ سال ساکن منطقه غرب تهران انجام گرفت. روش نمونه گيري از نوع خوشه اي چند مرحله اي بود داده ها از طريق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه جمع آوري شد و براي تحليل داده از آمار توصيفي، آزمون تي – تست و ANOVA استفاده شد.
يافته ها: فعاليتهاي روزمره زندگي با متغيرهاي جنس، وضعيت اقتصادي، وضعيت سلامت فعلي، سطح تحصيلات و تعداد بيماريهاي مزمن ارتباط معني داري داشت (P<0.05). فعاليتهاي ابزاري زندگي نيز با متغيرهاي سن، جنس، سطح تحصيلات، وضعيت اقتصادي، وضعيت سلامت فعلي، ترکيب خانواده و تعداد بيماريهاي مزمن ارتباط معني دار آماري داشت (P<0.05). همچنين ۸۶٫۸ درصد از نمونه ها حداقل از يک بيماري مزمن رنج مي بردند.
نتيجه گيري: مطالعه نشان داد متغيرهاي مختلفي مي توانند فعاليتهاي فيزيکي سالمندان را تحت تاثير قرار دهند. بيشتر سالمندان از نظر فعاليتهاي فيزيکي مستقل بودند و اکثر آنها حداقل از يک بيماري مزمن رنج مي بردند. لذا مراقبت دهنده هاي بهداشتي بايد زمينه هاي تسهيل زندگي سالمندان را از طريق برنامه هاي آموزشي و نيز بررسي دوره اي وضعيت جسماني فراهم آورند تا موجب ارتقا فعاليتهاي فيزيکي در سالمندان شده و از اين طريق باعث حفظ و ارتقا زندگي سالم و فعال براي آنها شوند.

© حقوق سایت محفوظ است