۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي سطح سرمي روي در كاركنان بيمارستان فيروزگر با دستگاه اسپكترومتري جذب اتمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح سرمي روي در كاركنان بيمارستان فيروزگر با دستگاه اسپكترومتري جذب اتمي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپكترومتري جذب اتمي(اي.اي.اس)
مقاله عنصر كم‌مقدار ضروري
مقاله روي سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي فروغ ‌السادات
جناب آقای / سرکار خانم: جليلوند احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حكيمي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ‌کمبود عنصر روي(Zinc=Zn)، يک اختلال تغذيه‌اي شايع در جهان است. مقادير مشخص نرمال مرجع از سطوح بيولوژيکي و سرمي روي در جمعيت عمومي مورد نياز است تا غلظت‌هايي که از تغييرات فيزيولوژيکي، القائات پاتولوژيک، مسموميت‌ها و مواجهات شغلي ناشي مي‌شود را مشخص کند اما مطالعات قبلي راجع به وضعيت روي در جمعيت بزرگسال و سالم ايرانيان، وجود ندارد. هدف از اين مطالعه، مشخص کردن سطوح سرمي روي در اين جمعيت، براي مشخص کردن وضعيت نرمال تغذيه‌اي روي و نيز بررسي اثرات فاکتورهايي مثل جنس، سن، نمايه توده حجمي بدن(Body Mass Index=BMI) و سيگار کشيدن بر آن، بود. روش بررسي: در اين مطالعــه مقطعــي، نمونه‌هــاي سرمــي ۱۰۲ نفــر از کارکنــان سالــم بيمارستان فيروزگر که به صــورت تصادفــي انتخــاب شده بودند(ميانگين سني، ۷/۱۰±۸/۳۳ سال و ميانگين BMI، ۷۳/۳±۷۴/۲۳ کيلوگــرم بر مترمربع بــود)، جمـــع‌آوري گرديــد و غلظــت روي آنها با اسپکترومتري جذب اتمي ـ شعله‌اي (Atomic Absorption Spectrometry=AAS) اندازه‌گيري شد. براي تجزيه و تحليل نتايج، از تکنيک‌هاي آماري تک و چند متغيري استفاده گرديد. يافته‌ها: غلظت ميانگين سطح سرمي روي، ۳۶/۷۵ ميکروگرم در هر دسي‌ليتر بود(با محدوده اطمينان ۹۵%، ۱۸/۱۰۷-۵۴/۴۳ ميکروگرم در دسي‌ليتر). در زنان، سطوح سرمي روي کمتر از مردان بود؛ هر چند از لحاظ آماري، اختلاف معني‌داري وجود نداشت. بين غلظت‌هاي سرمي روي، با سن(۴۶۶/۰=p و ۰۷۳/۰=r) و BMI(604/0=p و ۰۵۲/۰=r) ارتباطي وجود نداشت. همچنين مردان سيگاري، غلظت‌هاي سرمي پايين‌تر غير معني‌داري داشتند. نتيجه‌گيري: در ۱/۴۷% از افراد مورد مطالعه، غلظت‌هاي سرمي روي، کمتر از حد پايه(Cut off) به مقدار ۷۰ ميکروگرم در هر دسي‌ليتر از سرم بود که به معني کمبود روي خفيف و يا مرزي(marginal) مي‌باشد.

© حقوق سایت محفوظ است