۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله بررسي سطح آموزش مديريتي و عمومي مديران و کارشناسان مسوول حوزه ستادي معاونت بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران در سال ۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح آموزش مديريتي و عمومي مديران و کارشناسان مسوول حوزه ستادي معاونت بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران در سال ۸۹
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مديريتي
مقاله دانشگاه علوم پزشکي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلق محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله پورشيرواني سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: كبير محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آموزش و بهسازي منابع انساني، نوعي سرمايه گذاري مفيد و عامل كليدي در بهبود و توسعه عملکرد سازمان ها محسوب مي شود و در ارتقاي بهره وري نقش اساسي دارد. اين مطالعه با هدف تعيين سوابق آموزش مديريتي مديران و کارشناسان مسوول و ارتباط آن با عوامل فردي و سازماني در معاونت بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور انجام گرفت.
روش کار: اين مطالعه به صورت مقطعي در بهار ۱۳۸۹ انجام گرفت. جامعه پژوهش، مديران و کارشناسان مسوول حوزه ستادي معاونت بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور بوده که ۱۳ دانشگاه بصورت طبقه اي و تصادفي منظم انتخاب شدند. در دانشگاه هاي منتخب کليه مديران و کارشناسان مسوول در دسترس، بصورت سرشماري مورد پرسشگري و مصاحبه قرار گرفتند. پرسشنامه مورد استفاده شامل متغيرهاي فردي و سازماني و ۴۰ موضوع مديريتي بوده که روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفت.
يافته ها: از بين ۲۹۳ مدير و کارشناس مسوول مطالعه شده، فقط در ۸ موضوع مورد بررسي بيش از %۴۰ افراد آموزش ديده بودند و در ۳۲ موضوع ديگر ميزان آموزش از زير %۴۰ تا %۱ متفاوت بوده است. ميزان آموزش در مواردي با تيپ بندي دانشگاه ها، جنس، سن، سابقه خدمت، مقطع و رشته تحصيلي، گذراندن دوره MPH، محل خدمت و سمت فعلي تفاوت معني دار وجود داشت (P<0.05). بيشترين تفاوت معني داري بين ميزان آموزش با تيپ بندي دانشگاه ها (%۷۷٫۵) و کمترين با سابقه خدمت (%۱۲٫۵) بوده است.
نتيجه گيري: ميزان آموزش مديريتي و عمومي در بين مديران و کارشناسان مسوول پايين بوده و نيازمند به طراحي و اجراي برنامه هاي مداخله اي مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است