۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي سرولوژيک شيوع ويروس سيتومگال در بيماران همودياليزي شهرستان جهرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۳۶ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي سرولوژيک شيوع ويروس سيتومگال در بيماران همودياليزي شهرستان جهرم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس سيتومگال
مقاله همودياليز
مقاله ELISA
مقاله IgM
مقاله IgG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمايت خواه جهرمي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: دري کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مومني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوهري حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ويروس سيتومگال (CMV) در افراد با نقص ايمني و دريافت کنندگان خون و فراورده هاي خوني باعث عفونت شديد مي گردد. عواملي که در عفونت اوليه به ويروس سيتومگال نقش دارند شامل دريافت خون و فراورده هاي خوني آلوده براي همودياليز و تعداد دفعات دياليز مي باشد. در پژوهش حاضر، شيوع موارد مثبت عفونت فعال و عفونت نهفته ويروس سايتومگال در گروه بيماران همودياليزي و گروه کنترل به صورت مورد-شاهدي بررسي گرديد.
مواد و روش ها: ۴۳ بيماري دياليزي به عنوان گروه بيمار و ۴۳ نفر فرد سالم که از نظر جنس و سن با گروه بيمار هماهنگ بودند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سرم خون هر دو گروه براي تعيين وجود IgG و IgM اختصاصي عليه ويروس سيتو مگال با روش الايزا (ELISA) مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ۳۹ بيمار همودياليزي (۹۰٫۶۹ درصد ) داراي آزمايش مثبت Anti-CMV IgG و ۸ بيمار همودياليزي يعني ۱۸٫۶۰ درصد از آن ها داراي آزمايش مثبت Anti-CMV IgM (عفونت فعال با ويروس سيتومگال) بودند در حالي که شيوع عفونت فعال با CMV در گروه شاهد تنها يک مورد (۲٫۳۶%) بود که اختلاف آماري معني داري با گروه بيمار داشت.
نتيجه گيري: ويروس سيتومگال باعث عفونت شديد مي شود که مي تواند ناشي از طول دوره و تعداد دفعات دياليز و دريافت فراورده هاي آلوده در افراد دياليز شونده باشد.

© حقوق سایت محفوظ است