۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي سبكهاي اسنادي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار در موقعيتهاي شكست و موفقيت در تكليف شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در المپيك از صفحه ۹۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي سبكهاي اسنادي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار در موقعيتهاي شكست و موفقيت در تكليف شناختي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسنادهاي سببي
مقاله موفقيت
مقاله شكست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي سبک هاي اسنادي دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار در رويارويي با موفقيت و شکست هنگام اجراي تکليف شناختي بود. به همين منظور، ۳۰ دانشجوي ورزشکار و ۳۰ دانشجوي غير ورزشکار به صورت گزينشي و نمونه گيري سيستماتيک انتخاب شدند. هر يک از گروه ها مجددا به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم و در يک طرح نيمه تجربي پس آزمون سازماندهي شدند. تمام گروه ها، تکليف شناختي جورچيني پازل تصويري را اجرا کردند. براي گروه هاي شکست، امکان چيدن کامل پازل به دليل تعويض برخي قطعات آن وجود نداشت. سپس آزمودنيها پرسشنامه اسنادهاي سببي گرينگون – راين (۲۰۰۰) را پر کردند. اطلاعات حاصل براي تعيين ابعاد سه گانه مرکز کنترل پايداري و عموميت، با استفاده از آزمون واريانس عاملي تحليل و بررسي شدند.بر اساس نتايج تحقيق، افراد ورزشکار در رويارويي با شکست در زمينه هاي غير ورزشي نيز داراي اسنادهاي دروني و ناپايدارتري بودند و احتمال موفقيت در آينده را غيرممکن نمي دانستند. بيشترين دلايل ارايه شده گروه ورزشکار غير موفق به عاملهاي دروني و ناپايدار از جمله تلاش مربوط مي شدند. گروه غيرورزشکار ناموفق، علت عملکرد خود را به عاملهاي بيروني و پايدار نسبت دادند. نهايتا نتايج نشان مي دهند که شرکت در فعاليتهاي ورزشي، سبب نوعي ديد خوش بينانه به وقايع و امور غير ورزشي مي شوند و اسنادهاي فرد در قبال موفقيت و شکست در امور اجرايي براي بهبود عملکرد در آينده هستند.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است