۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي سازگاري و مقايسه عملكرد ارقام و لاين هاي كلزا در زرقان (فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي سازگاري و مقايسه عملكرد ارقام و لاين هاي كلزا در زرقان (فارس)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلزا
مقاله ارقام كلزا
مقاله آرايش كاشت
مقاله عملكرد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي پور شهپر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين آزمايش ۱۲ رقم و لاين کلزا(Brassica napus L.)  به مدت دو سال زراعي (۷۶ و ۱۳۷۴( در مرکز تحقيقات کشاورزي فارس (زرقان) مورد ارزيابي قرار گرفتند. طرح آزمايشي در هر دو سال به صورت بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار بود. هر رقم و لاين در چهار خط به طول شش متر با فاصله خطوط ۶۰ سانتيمتر و فاصله بوته روي خط چهار سانتيمتر کاشته شدند. نتايج نشان داد که بالاترين ميزان عملکرد دانه (۲۰۶۷ کيلوگرم) و روغن (۸۷۸ کيلوگرم) در هکتار مربوط به رقمK.16  بود که رقمي از گروه يک صفر است. بالاترين ميزان عملکردهاي دانه و روغن متعلق به رقم  Cobraاز گروه دو صفر با توليد به ترتيب ۱۶۳۴ کيلوگرم و ۶۸۸ کيلوگرم در هکتار بود و با ارقامFalcon وGlobal تفاوت معني داري نداشت. بين عملکردهاي دانه و روغن، و بين تعداد کپسول در ساقه اصلي و تعداد کپسول در بوته همبستگي مثبت وجود داشت، اما بين ارتفاع بوته و تعداد دانه در هر کپسول همبستگي منفي به دست آمد.

© حقوق سایت محفوظ است