۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي سازگاري ارقام و هيبريدهاي آفتابگردان در شرايط آب و هوايي زابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۹۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي سازگاري ارقام و هيبريدهاي آفتابگردان در شرايط آب و هوايي زابل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازگاري
مقاله رقم
مقاله هيبريد
مقاله آفتابگردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخ زري مقدم علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي سازگاري ارقام و هيبريدهاي مختلف آفتابگردان در شرايط آب و هوايي زابل، آزمايشي در سال زراعي ۸۱- ۱۳۸۰ در مزرعه آموزشي و تحقيقاتي پژوهشکده کشاورزي زابل اجرا گرديد. در اين آزمايش ۱۱ ژنوتيپ آفتابگردان شامل ۹ هيبريد و ۲ رقم در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار مورد مقايسه قرار گرفتند. ژنوتيپ هاي مورد بررسي از نظر زمان از کاشت تا گلدهي، زمان از کاشت تا رسيدگي، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اختلاف معني داري در سطح ۱ درصد نشان دادند. اختلاف ژنوتيپ ها از نظر زمان از گلدهي تا رسيدگي، ارتفاع و تعداد برگ در بوته و تعداد دانه در طبق در سطح ۵ درصد معني دار گرديد. بيشترين طول دوره رويش از کاشت تا گلدهي با ۸۷٫۵ از گلدهي تا رسيدگي با ۳۹٫۲۵ و از کاشت تا رسيدگي با ۱۲۶٫۷۵ روز مربوط به رقم رکورد و کمترين دوره رويش از کاشت تا گلدهي با ۷۱٫۲۵ روز و از کاشت تا رسيدگي با ۱۰۸ روز مربوط به هيبريد CMS31xR-94 بود. حداقل طول دوره از گلدهي تا رسيدگي مربوط به هيبريد CMS24xR-81/1 با ۳۵٫۷۵ روز بود. رقم رکورد داراي حداکثر ارتفاع و تعداد برگ در بوته، قطر و تعداد دانه در طبق و رقم چرنيانکا داراي حداکثر وزن هزار دانه و عملکرد دانه بود. حداقل ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، قطر طبق تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در هکتار نيز مربوط به هيبريدهاي CMS31xR-94، CMS31xR-94،CMS24xR-81/1، CMS24xR-14، CMS60/52xR-92 و CMS 24xR-81/1 بود.

© حقوق سایت محفوظ است