۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله بررسي زيربناهاي امکان کاربرد کشاورزي دقيق از ديدگاه کارشناسان جهاد کشاورزي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي زيربناهاي امکان کاربرد کشاورزي دقيق از ديدگاه کارشناسان جهاد کشاورزي استان فارس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزي دقيق
مقاله کارشناسان جهاد کشاورزي
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بردبار مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، زيربناهاي امکان کاربرد کشاورزي دقيق از ديدگاه کارشناسان جهاد کشاورزي استان فارس بررسي شده است. به منظور مديريت دقيق و مناسب خاک و محصولات کشاورزي در تطبيق با شرايط متفاوت مزرعه و کمک در دستيابي به توسعه پايدار، استان فارس که استاني پيشرو در فعاليت هاي نوين کشاورزي است و پتانسيل اجراي کشاورزي دقيق را داراست، مورد بررسي قرار گرفته است. تحقيق حاضر به روش توصيفي – همبستگي اجرا شده و ابزار تحقيق، پرسشنامه بوده است. براي بررسي روايي پرسشنامه از نظرات متخصصان اجرايي در اين زمينه و اساتيد کمک گرفته شد و براي سنجش پايايي پرسشنامه نيز از آماره کرونباخ آلفا استفاده شد. بدين منظور ۲۵ پرسشنامه بين کارشناسان کشاورزي توزيع شد که ميزان آلفا کرونباخ حاصل نشان دهنده پايايي مناسب ابزار تحقيق بود. ۷۵۰ نفر از کارشناسان جهاد کشاورزي مشغول به فعاليت در مديريت هاي جهاد کشاورزي استان فارس طي سال هاي ۸۸-۱۳۸۷ جهت بررسي انتخاب شدند که از اين تعداد، ۲۷۰ نفر از طريق جدول مورگان به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ويندوز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از جمله نتايج پژوهش مي توان به رابطه معني دار بين متغيرهاي عوامل آموزشي، اقتصادي، فني، مديريتي، سياستگزاري ها و امکان کاربرد کشاورزي دقيق اشاره نمود. در حالي که بين عوامل اجتماعي و امکان کاربرد کشاورزي دقيق رابطه معني دار وجود نداشت. همچنين متغيرهاي عوامل آموزشي، اقتصادي و فني قادر بودند که ۶۹% از تغييرات متغير وابسته را پيش بيني نمايند.

© حقوق سایت محفوظ است