۱۳۹۶-۰۷-۰۴

مقاله بررسي رويكرد زنان شهر اصفهان در استفاده از طب گياهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در گياهان دارويي از صفحه ۸۱ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رويكرد زنان شهر اصفهان در استفاده از طب گياهي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياهان دارويي
مقاله داروهاي گياهي
مقاله نظرسنجي
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي بادي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: موحديان فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: مكي زاده تفتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: همتي مقدم احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: طب سنتي ايران با پيشينه طولاني در زمينه پيشگيري و درمان بيماري ها در تعامل با طب نوين گياهي مي تواند بسياري از مشكلات بهداشتي و پزشكي را حل نمايد. در اين راستا، شناخت سليقه ها و رويكرد جوامع به مصرف گياهان دارويي و همچنين توجه به ديدگاه ها و پيشنهادهاي مصرف كنندگان، مي تواند راهنماي شايسته اي براي برنامه ريزان و سياست گزاران صنعت دارويي كشور در بازيابي اصالت و فرهنگ گذشته مصرف اين مواد دارويي باشد كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: داده هاي موردنياز اين مطالعه از طريق تحقيق پيمايشي و روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي و با تكميل پرسشنامه به روش مصاحبه حضوري از جامعه آماري تحقيق (جامعه زنان اصفهاني)جمع آوري گرديد و با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (فراواني و درصد) و آمار استنباطي (آزمون آماري كي – دو) و رسم جداول متقاطع كه در نرم افزار SPSS موجود است، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد درصد قابل توجهي از افراد طبقات غني، متوسط و ضعيف جامعه ، از گياهان دارويي استفاده نموده اند و فقط حدود ۱۱ درصد افراد اين طبقات، نسبت به استفاده از اين تركيبات تمايلي نشان نداده اند. عليرغم وجود علاقه مندي افراد در طبقات غني، متوسط و ضعيف، مسايلي چون گراني و غيربهداشتي بودن محصولات عرضه شده در عطاري ها افراد را با محدوديت مصرف مواجه ساخته است به طوري كه ۴/۴۵ درصد افراد جامعه تحقيق، محصولات دارويي مذكور را تنها بين ۲ تا ۳ بار در طول سال مورد استفاده قرار داده اند. همچنين نتايج نشان داد از نظر استفاده از داروهاي گياهي بين پاسخگويان سه طبقه از نظر آماري تفاوت معني داري وجود داشت به طوري كه ۸/۶۵ درصد افراد از اين نوع محصولات استفاده نموده اند كه بيشترين ميزان آن در طبقه متوسط (۹/۴۴ درصد) و كمترين آن در طبقه ضعيف (۴/۱۸ درصد) بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است