۱۳۹۵-۰۴-۰۶

مقاله بررسي روش هاي تخمين آبدهي سالانه و برآورد سيلاب هاي حوضه آبخيز تيغ آب شهرستان خاش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۲۵۵ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي روش هاي تخمين آبدهي سالانه و برآورد سيلاب هاي حوضه آبخيز تيغ آب شهرستان خاش
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش هاي تجربي
مقاله جاستين
مقاله آب دهي
مقاله سيلاب
مقاله روش SCS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نگارش حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضه آبخيز تيغ آب، بين شهرستان هاي خاش و ايرانشهر قرار گرفته است. در اين تحقيق پس از جمع آوري آمار دراز مدت (۲۲ ساله) از دما، دبي و بارش حوضه، مطالعات در دو بخش انجام شد. در بخش اول به بررسي روش هاي مختلف در برآورد آبدهي سالانه حوضه و در بخش دوم به بررسي سيلاب و انتخاب بهترين و مناسب ترين روش در تخمين ميزان آن، پرداخته شد. آزمون هاي مختلف آماري بر روي داده ها انجام گرفت تا از همگني داده ها و پراکنش ايستگاه هاي منتخب، اطمينان حاصل شود. سپس با استفاده از روش هاي جاستين، رابطه کميته تحقيقات کشاورزي هندوستان(ICAR) ، موسسه تحقيقات آبياري ايالت UP هندوستان و رابطه ليسي، ارتفاع رواناب سالانه محاسبه شد و بهترين روش جهت برآورد آبدهي سالانه انتخاب گرديد. بر اين اساس، از بين روش هاي مورد استفاده روش جاستين، به دليل در نظر گرفتن پارامترهاي اقليمي و غير اقليمي فراوان و نيز ضريب منطقه اي، در برآورد ميانگين آبدهي سالانه، نتيجه بهتري را ارائه داده و براي استفاده در حوضه آبخيز تيغ آب توصيه مي شود. در مرحله بعدي سيلاب منطقه بررسي شد و پس از برآورد دبي پيک سيلاب ايستگاه ها، به بررسي روش هاي مختلف تخمين سيلاب و انتخاب مناسب ترين روش جهت برآورد آن در دوره هاي بازگشت مختلف، اقدام گرديد. بر اساس نتايج مشاهده شده، جهت بر آورد حداکثر دبي لحظه اي سيلاب، روش SCS از جامعيت بيشتري برخوردار است.

© حقوق سایت محفوظ است