۱۳۹۵-۰۵-۰۴

مقاله بررسي روابط خويشاوندي برخي گونه هاي ماشک (.Vicia spp) بر اساس پروتئين هاي ذخيره اي و نشانگرهاي RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۳۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي روابط خويشاوندي برخي گونه هاي ماشک (.Vicia spp) بر اساس پروتئين هاي ذخيره اي و نشانگرهاي RAPD
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيلوژني
مقاله ماشک
مقاله نشانگر
مقاله رپيد
مقاله SDS-PAGE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري علي
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شكرپور مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي روابط فيلوژنتيکي برخي گونه ها، زيرگونه ها و اکوتيپ هاي ماشک، ۱۷ نمونه توسط الکتروفورز پروتئين هاي ذخيره اي دانه و ۱۴ نمونه نيز توسط نشانگرهاي RAPD (رپيد) مورد مطالعه قرار گرفتند. پروتئين هاي ذخيره اي دانه از بذرهاي جمع آوري شده و DNA نمونه ها از برگ بوته هاي کشت شده استخراج شد. شاخص تنوع ژني ني و شانون مربوط به نشانگرهاي رپيد و پروتئين تفاوت قابل ملاحظه اي با هم نداشت، ولي شاخص هاي PIC و MI مربوط به نشانگرهاي پروتئيني بيشتر از ميانگين اين شاخص ها در آغازگرهاي رپيد بود. در درخت فيلوژني بر اساس نشانگرهاي پروتئيني، زيرگونه ها و اکوتيپ هاي گونه sativa در يک شاخه قرار گرفتند. در تجزيه رپيد نيز اين نمونه ها در يک شاخه بزرگ قرار گرفتند که در زيرشاخه هاي آن گونه هاي ديگر نيز قرار داشتند. دو اکوتيپ از گونهV. pannonica  در يک شاخه و در رده بالاتر، گونه V. cracca قرار گرفت. ترسيم درخت فيلوژني با استفاده از ترکيب داده هاي دو سري نشانگر، نتايج بهتري را ارائه کرد. گروه بندي نمونه ها با استفاده از روش تجزيه به مولفه هاي هماهنگ اصلي، با نتايج حاصل از درخت فيلوژني در هر سه حالت تا حدودي هم خواني داشت. البته مقايسه ماتريس فاصله مربوط به نشانگرهاي رپيد و پروتئين توسط آزمون مانتل، همبستگي کمي بين اين دو دسته داده نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است