۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله بررسي روابط بين برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك با مولفه هاي پوشش گياهي (مطالعه موردي: قره تپه ساوه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۹۳ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي روابط بين برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك با مولفه هاي پوشش گياهي (مطالعه موردي: قره تپه ساوه)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات خاك
مقاله جوامع گياهي
مقاله تنوع گونه اي
مقاله مناطق شور
مقاله ساوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرلو موسي
جناب آقای / سرکار خانم: يار صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسماعيلي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از عوامل مهم و موثر بر پراكنش گياهي به خصوص در مناطق شور خصوصيات خاك مي باشد. براي اعمال مديريت صحيح و كارآمد داشتن اطلاعات دقيق از روابط خاك و پوشش گياهي هر منطقه ضرورت دارد. به اين منظور رابطه ميان خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و مشخصات جوامع گياهي در منطقه خشك قره تپه ساوه بررسي گرديد. محل انتخاب نمونه ها به روش سيستماتيك- تصادفي به تعداد ۱۰ ترانسكت برداشت گرديد. ليست گونه ها، درصد تاج پوشش، تراكم، فراواني و تنوع گونه ها ثبت شد. به منظور نمونه برداري از خاك در هر ترانسكت از دو عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتي متر نمونه ها تهيه و اندازه گيري فاكتورهاي بافت خاك، اسيديته، هدايت الكتريكي، درصد املاح محلول، درصد مواد آلي، گچ، آهك و سديم قابل جذب اقدام گرديد. نتايج به دست آمده از آناليز مولفه هاي پوشش گياهي بيانگر حضور دو جامعه گياهي Salsola crasa و  Salsola/Tamarix در منطقه مورد مطالعه مي باشد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه درصد تاج پوشش و تنوع گونه اي نسبت به تغييرات فاكتورهاي خاك تاثيرپذيرتر است و ميزان درصد رس و هدايت الكتريكي از فاكتورهاي موثر بر روي مولفه هاي پوشش گياهي مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است