۱۳۹۵-۰۳-۳۱

مقاله بررسي رفتارهاي خودمراقبتي دربيماران قلبي پس از جراحي پيوند عروق کرونر قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتارهاي خودمراقبتي دربيماران قلبي پس از جراحي پيوند عروق کرونر قلب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باي پس عروق کرونر
مقاله بيماران
مقاله بيماري هاي قلب و عروق
مقاله مراقبت از خود
مقاله مراقبت هاي پس از عمل جراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيام شهره
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طوافيان صديقه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماران قلبي پس ازجراحي پيوند عروق کرونر نياز به رفتارهاي خودمراقبتي دارند. لذا تشويق بيمار براي مشارکت و قبول مسووليت در انجام درست آنها در ارتقاي سلامت آنان و پيشگيري از عود مجدد بيماري اهميت خاصي دارد.
هدف: بررسي رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران قلبي پس ازجراحي پيوند عروق کرونرقلب دربيمارستان حشمت رشت.
مواد و روش ها: اين بررسي به روش مقطعي – توصيفي انجام شد. از ميان بيماران قلبي که در بيمارستان آموزشي حشمت شهر رشت عمل جراحي پيوند عروق کرونر شده بودند، ۱۱۰ نفر به طور غيرتصادفي و مبتني بر هدف انتخاب شدند. گردآوري داده ها با مصاحبه، گزارش خود بيمار و مراجعه به پرونده هاي آنان انجام شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي پژوهشگر ساخته مشتمل بر دو بخش ويژگي هاي جمعيت شناختي و پرسش هاي مربوط به خودمراقبتي بود. تجزيه وتحليل داده ها با روش هاي آماري، ميانگين، انحراف معيار، فراواني مطلق، فراواني نسبي و آزمون کاي اسکوئر به کمک نرم افزار ((version 16 SPSS انجام شد.
نتايج: فقط ۱۰ درصد افراد مورد مطالعه رفتارهاي خودمراقبتي را به خوبي انجام داده بودند. همچنين، رفتارهاي خودمراقبتي با متغير سن (
۰٫۰۰۰=P)، ميزان تحصيل (۰٫۰۰۰=P)، جنس (۰٫۰۲۴=P)، شغل (۰٫۰۰۱=P)، درآمد (۰٫۰۱۵ =P)، مدت ابتلاي به بيماري قلبي (۰٫۰۰۰=P) و دفعات بستري در بيمارستان به علت بيماري قلبي (۰٫۰۴۰=P)، ارتباط آماري معني دار داشت ولي با تاهل ارتباط آماري معني دار بدست نيامد (P>0.05).
نتيجه گيري: لازم است آموزش هايي درخصوص رفتارهاي خودمراقبتي به بيماران ارائه و بر انجام آن نيز تاکيد شود.

© حقوق سایت محفوظ است