۱۳۹۵-۰۵-۱۵

مقاله بررسي رعايت احتياط هاي همه جانبه و عوامل موثر بر آن در درمانگاه هاي اورژانس بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طلوع بهداشت از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رعايت احتياط هاي همه جانبه و عوامل موثر بر آن در درمانگاه هاي اورژانس بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي مازندران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احتياط هاي همه جانبه
مقاله اورژانس
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي اردشيري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسي زاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اميراسماعيلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نظام محله اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سال ۱۹۹۴ مرکز کنترل و پيشگيري بيماري هاي آمريکا براي به حداقل رساندن احتمال آلودگي کارکنان مراقبت هاي بهداشتي و درماني با عوامل بيماريزاي منتقل شونده با خون احتياط هاي همه جانبه را تدوين کرده است، لذا اين پژوهش براي مشخص نمودن کيفيت و نحوه اجراي آن در درمانگاه هاي اورژانس بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي مازندران انجام گرفت تا راهکارها و پيشنهادهاي مناسب را در جهت زمينه هاي ترويج به کارگيري اين احتياط هاي عمومي ارائه نمايد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع مقطعي (توصيفي – تحليلي) و ابزار جمع آوري اطلاعات چک ليست بوده است. حجم نمونه برابر با ۲۲۰ نفر مي باشد. داده ها پس از ورود در نرم افزار SPSS با بهره گيري از آمار توصيفي (جدول فراواني، ميانگين، انحراف معيار) و آزمون هاي استنباطي (آزمون کاي دو و رگرسيون لجستيک) تجزيه و تحليل شده است.
يافته ها:
%۴۵٫۵ از افراد مورد مطالعه مرد و %۵۴٫۵ زن بودند. ميزان رعايت کلي احتياط هاي همه جانبه در مردان و زنان به ترتيب %۴۸٫۱ و %۵۸٫۶ بوده است. بر اساس نتايج آزمون کاي دو، تفاوت هاي مشاهده شده در رعايت کلي احتياط هاي همه جانبه از نظر جنس، سابقه خدمت، رسته خدمتي، گروه سني، شرکت در جلسات آموزشي و موجود بودن لوازم و تجهيزات معني دار بوده است (P<0.05).
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه نشان داد ميزان رعايت کلي احتياط هاي همه جانبه توسط پرسنل درمانگاه اورژانس در سطح متوسط بوده است در حالي که خطر انتقال ويروس هپاتيت B و HIV در اين گونه تماس ها بسيار زياد مي باشد. لذا پياده سازي استانداردهاي کنترل عفونت، اقدامات لازم در جهت ارتقا انطباق کارکنان با مسائل حفاظت فردي، کنترل هاي مهندسي، رويکردهاي شناختي، استراتژي هاي اصلاح رفتار و ترکيب کردن مباني نظري با تجربه هاي آموزشي به منظور ارتقا مهارت ها براي بکارگيري اصول استاندارد احتياط هاي همه جانبه ضرورت دارد.

© حقوق سایت محفوظ است