۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي رابطه چاقي و نحوه توزيع چربي بدن با الگوي مصرف مواد غذايي در دختران دبيرستاني شهر لاهيجان، سال ۸۰-۱۳۷۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه چاقي و نحوه توزيع چربي بدن با الگوي مصرف مواد غذايي در دختران دبيرستاني شهر لاهيجان، سال ۸۰-۱۳۷۹
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دختران نوجوان
مقاله چاقي
مقاله توزيع چربي بدن
مقاله الگوي مصرف مواد غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باژن مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري پور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارراد آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چاقي مهمترين مشكل تغذيه اي ـ بهداشتي نوجوانان در كشورهاي توسعه يافته است. امروزه در كشورهاي در حال توسعه نيز به دليل تغيير در شيوه زندگي، مدرنيزه شدن و توسعه شهرنشيني، شيوع چاقي رو به افزايش است. به دليل محدوديت اطلاعات در زمينه شيوع چاقي در دوره نوجواني در ايران، مطالعه حاضر با هدف تعيين رابطه چاقي و نحوه توزيع چربي بدن با الگوي مصرف مواد غذايي بر روي نمونه اي از دختران دانش آموز ۱۷-۱۴ ساله شهر لاهيجان در سال ۸۰-۱۳۷۹ انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين بررسي توصيفي ـ تحليلي، ۴۰۰ دختر دبيرستاني به تفكيك مقطع تحصيلي با روش نمونه گيري طبقه اي و به طور تصادفي از ۱۲ مدرسه انتخاب شدند. پرسشنامه هاي دموگرافيك، ۲۴ ساعت يادآمد خوراك يك روزه، عادات غذايي و بسامد مصرف مواد غذايي براي تمامي نمونه ها تكميل شد. وزن، قد، دور كمر و دور باسن اندازه گيري و BMI و WHR محاسبه شد. در اين مطالعه BMI بيشتر يا مساوي صدكهاي ۸۵ و ۹۵ استاندارد WHO براي سن و جنس به ترتيب به عنوان اضافه وزن و چاقي و WHR بيشتر يا مساوي ۰٫۸ به عنوان چاقي شكمي در نظر گرفته شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS و آزمون هاي –t غيرمزدوج، كاي دو، ضريب همبستگي پيرسون و آناليز واريانس يكطرفه استفاده شد.
يافته ها: براساس نتايج اين بررسي شيوع چاقي و اضافه وزن در دختران نوجوان به ترتيب ۵٫۳ و ۱۴٫۸ درصد بود. ۲۱٫۵ درصد كل نمونه هاي مورد بررسي و ۶۶٫۷ درصد دختران چاق، چاقي شكمي داشتند. ميانگين ميزان دريافت انرژي، كربوهيدرات و چربي در دانش آموزان داراي اضافه وزن/ چاق در مقايسه با نمونه هاي كم وزن و طبيعي به مقدار معني داري بيشتر بود (p<0.0001).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه افزايش مصرف غذاهاي پرچرب و حاوي مقادير بالاي كربوهيدرات نقش مهمي در افزايش دريافت انرژي و در نتيجه بروز چاقي در نوجوانان دارد. بعلاوه، در دختران چاق چربي بيشتر در نواحي مركزي بدن ذخيره مي شود. با توجه به اينكه چاقي شكمي عامل خطر انواع بيماري ها از قبيل بيماري هاي قلبي- عروقي، افزايش فشار خون و ديابت است، لزوم توجه به اين گروه سني و برنامه ريزي درجهت بهبود وضع تغذيه و تصحيح عادات غذايي آنان توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است