۱۳۹۵-۰۳-۱۶

مقاله بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و باورهاي غيرمنطقي با رضايت شغلي در بين کارکنان شرکت سهامي خاص مخابرات استان اذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۳۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و باورهاي غيرمنطقي با رضايت شغلي در بين کارکنان شرکت سهامي خاص مخابرات استان اذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله مهارت هاي ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجارپوراستادي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسمخاني اكبري نژاد هادي
جناب آقای / سرکار خانم: ليوارجاني شعله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجراي پژوهش حاضر بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و باورهاي غير منطقي با رضايت شغلي است. بدين منظور ۱۰۰ ازمودني از ميان کارکنان شرکت سهامي خاص مخابرات استان اذر بايجان شرقي با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و با استفاده از ازمون شخصيت NEO – FFI، باورهاي غير منطقي جونز (IBT) و ازمون زمينه يابي رضايت شغلي اسپکتور مورد ارزيابي قرار گرفتند. روش پژوهش، از نوع همبستگي است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از ازمون رگرسيون چند متغيري، ضريب همبستگي پيرسون و ازمون t استفاده شد. ازمون فرضيه ها نشان داد که بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايت شغلي رابطه معني داري وجود ندارد و هيچ يک از ويژگي هاي شخصيتي نمي توانند رضايت شغلي افراد را پيش بيني کنند. همچنين نتايج نشان داد که بين باورهاي غيرمنطقي و رضايت شغلي رابطه معني داري وجود ندارد. يافته ها بيانگر اين بود که بين ويژگي هاي شخصيتي و باورهاي غيرمنطقي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد و ويژگي شخصيتي روان رنجوري مي تواند باورهاي غيرمنطقي افراد را پيش بيني کند. يافته هاي ديگر حاکي از اين امر بود که تفاوت معني داري بين زنان و مردان از نظر باورهاي غيرمنطقي وجود دارد و ازمودني هاي زن در مقايسه با ازمودني هاي مرد از باورهاي غيرمنطقي بيشتري برخوردار بودند، اما بين دو گروه زن و مرد از نظر رضايت شغلي تفاوت معني داري به دست نيامد.

© حقوق سایت محفوظ است