۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله بررسي رابطه هوش هيجاني و خلاقيت با اثربخشي سازماني مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۳ در ابتكار و خلاقيت در علوم انساني از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه هوش هيجاني و خلاقيت با اثربخشي سازماني مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله خلاقيت
مقاله اثربخشي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: اردلان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اثربخشي سازماني را ميزان تحقق اهداف سازماني، ميزان نزديکي سازمان به اهداف مورد انتظارش و نيز ميزان کسب اهداف کوتاه مدت و بلندمدت سازمان با توجه به انتظارات ذينفع ها، ارزيابي و مرحله زندگي سازماني تعريف کرده اند. اثربخشي سازماني از مهم ترين مشخصه هاي سازمان هاي پيشرو است که با مولفه هاي درون سازماني از جمله کارايي، خلاقيت، هوش و استعداد کارکنان ارتباط معناداري دارد.
هدف: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني و خلاقيت با اثربخشي سازماني مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج بوده است.
روش: روش تحقيق، توصيفي و از نوع همبستگي و جامعه آماري اين پژوهش، کليه دبيران مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج در سال تحصيلي ۹۳-۱۳۹۲ به تعداد ۸۶۹ نفر بوده است. حجم نمونه ۲۵۰ نفر با روش خوشه اي چندمرحله اي و استفاده از فرمول کوکران تعيين شده است. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه هوش هيجاني، آزمون خلاقيت و پرسشنامه اثربخشي سازماني بوده است.
يافته ها: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق، مبين وجود رابطه معنادار ميان مولفه هاي خودآگاهي، مهارت هاي اجتماعي و خودانگيزي از مولفه هاي هوش هيجاني و تمامي مولفه هاي خلاقيت با اثربخشي سازماني مدارس بوده است. نتايج تحليل رگرسيوني داده ها نشان داد که متغير انعطاف پذيري در دبيران و سيالي به ترتيب بيشترين و کمترين ميزان همبستگي را با اثربخشي سازماني مدارس دارند. همچنين نتايج آماره هاي تحليلي رگرسيوني چندمتغيره نشان داد که متغيرهاي هوش هيجاني و خلاقيت در دبيران به طور خالص ۰٫۵۶۵ درصد از واريانس اثربخشي سازماني مدارس را تبيين مي کنند.
نتيجه گيري: مهم ترين نتيجه پژوهش حاضر اين است که با تقويت هوش هيجاني و خلاقيت در دبيران، اثربخشي سازماني مدارس ارتقا خواهد يافت.

© حقوق سایت محفوظ است