۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي رابطه نگرش به فساد اداري و دينداري (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسي مطالعات جوانان از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه نگرش به فساد اداري و دينداري (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله فساد اداري
مقاله دين داري
مقاله سلامت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن دوست فرخاني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: بوستاني داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه يکي از مهم ترين آسيب هاي که نظم نوين اجتماعي در عرصه بروکراتيک اداري را به خطر مي اندازد، مساله فساد و نابساماني اداري است که در مقابل سلامت اداري به عنوان يکي از اساسي ترين دغدغه هاي مسوولان اجرايي کشور به شمار مي رود. فساد اداري به عنوان شکلي از انحرافات اجتماعي در زمره يکي از مهم ترين موانع پيشرفت اقتصادي و اجتماعي جوامع است. از اين روي در اين تحقيق سعي بر آن شده است تا از يک سو ابتدا مساله نگرش به فساد اداري (در تقابل با سلامت اداري) در قشر حساس دانشجو به عنوان گردانندگان بالقوه سمت هاي سازماني در آينده نزديک مورد بررسي قرار بگيرد و از سوي ديگر ارتباط آن با مفهوم دين داري به عنوان مهم ترين اهرم کنترل دروني بررسي گردد. در ابتدا نظريات ارائه شده در ارتباط بين نگرش به فساد اداري و دين داري جمع بندي شده و سپس چهارچوب نظري تحقيق بر اساس مدل هاي بدست آمده تبيين شده است. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع پيمايشي بوده و تكنيك جمع آوري داده ها، پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري، دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان در سال تحصيلي ۹۰-۹۱ (۱۵۲۱۵ نفر) مي باشد که از طريق فرمول كوكران و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي سيستماتيک، ۴۰۶ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. براي تحليل داده ها نيز از آناليز واريانس و رگرسيون چند متغيره متناسب با فرضيات تحقيق استفاده گرديده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که از يک سو بين متغير نگرش به فساد اداري دانشجويان و ميزان دين داري آن ها رابطه معنادار وجود دارد و از ديگر سو، مولفه هاي دين داري به شکل مجزا با نگرش به فساد اداري در ارتباط است.

© حقوق سایت محفوظ است