۱۳۹۶-۰۶-۲۵

مقاله بررسي رابطه ميزان افسردگي فرزندان پسر جانبازان و نحوه ارتباط با پدرانشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۰ در روانشناسي و علوم تربيتي از صفحه ۳۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميزان افسردگي فرزندان پسر جانبازان و نحوه ارتباط با پدرانشان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله جانبازي
مقاله ارتباط پدر و پسر
مقاله فرزندان جانبازان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افروز غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ويسمه علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي تفاوت ميزان افسردگي پسران دبيرستاني جانبازان مي پردازد كه با توجه به سطوح مختلف ارتباط با پدرانشان در شهر تهران اجرا شده است. در پژوهش علّي – مقايسه اي حاضر، ۱۲۰ آزمودني به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. براي بررسي افسردگي آزمودني ها، از سياهه افسردگي بك (فرم كوتاه) و براي بررسي سطوح مختلف ارتباط پدر – پسر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتايج نشان داد كه ميانگين افسردگي پسران جانبازان تركش خورده با ميانگين افسردگي پسران جانبازان داراي نقص عضو و ضايعات نخاعي تفاوت معناداري دارد. هم چنين بين ميانگين افسردگي پسران جانبازان داراي نقص بينايي با ميانگين افسردگي پسران جانبازان تركش خورده و اعصاب و روان، شيميايي و دچار موج انفجار شده تفاوت معناداري مشاهده شد. ميزان افسردگي دانش آموزاني كه ارتباط ضعيف با پدران خود داشتند، با ميزان افسردگي دانش آموزاني كه ارتباط قوي با پدران خود داشتند تفاوت معناداري را نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است