۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي رابطه ميان ساختار قدرت در خانواده با رضامندي زناشويي زنان كارمند و خانه دار شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره) از صفحه ۳۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميان ساختار قدرت در خانواده با رضامندي زناشويي زنان كارمند و خانه دار شهر تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقارپور محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي سيده منوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي رابطه ميان ساختار قدرت در خانواده با رضامندي زناشويي بين زنان کارمند و خانه دار شهر تهران مي پردازد. نمونه پژوهش شامل ۲۰۰ نفر زن (۱۰۰ نفر کارمند ۱۰۰ نفر خانه دار) مي باشد که به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از: ۱- پرسشنامه ENRICE که براي بررسي رضامندي زناشويي بکار گرفته شد و ۲- پرسشنامه محقق ساخته ۴۱ سوالي که ساختار قدرت در خانواده را اندازه گيري مي کند.
در پژوهش حاضر اينگونه فرض شد که بين ساختار قدرت در خانواده با ۱- رضامندي زناشويي ميان زنان، ۲- تحصيلات شوهر، ۳- تحصيلات زن، ۴- طول دوره زندگي زناشويي، ۵- درآمد شوهر، ۶- درآمدزن، ۷- مشارکت شوهر در کارهاي منزل رابطه وجود دارد. همچنين فرض گرديد که ساختار قدرت در خانواده در بين خانواده هايي که زن و شوهر هر دو شاغلند و خانواده هايي که در آن زن خانه دار مي باشد، متفاوت است.
به منظور تحليل داده هاي جمع اوري شده از آمار توصيفي، تحليل واريانس يکطرفه، آزمون تعقيبي شفه و ضريب همبستگي اسپيرمن و پيرسون استفاده شد.
نتايج نشان داد بين ساختار قدرت در خانواده با رضامندي زناشويي زنان و همچنين تحصيلات شوهر رابطه وجود دارد. فرضيه ديگر پژوهش نيز مبني بر تفاوت ساختار قدرت در خانواده هايي که زن و شوهر هر دو شاغلند و خانواده هايي که در آن زن خانه دار مي باشد، مورد تاييد قرار گرفت.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است