۱۳۹۵-۰۴-۱۶

مقاله بررسي رابطه محبوبيت اجتماعي اعضاي هيات علمي با ارزشيابي دانشجويان از آنان در دانشگاه لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در آموزش عالي ايران از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه محبوبيت اجتماعي اعضاي هيات علمي با ارزشيابي دانشجويان از آنان در دانشگاه لرستان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محبوبيت اجتماعي
مقاله ارزشيابي علمي
مقاله عضو هيات علمي
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معدن دارآراني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پارياد رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از راه ‌هاي افزايش کارايي و اثربخشي دانشگاه‌ ها، ارزشيابي وجوه و ابعاد گوناگون آن است. با عنايت به کاهش تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي متاثر از رشد کمي دانشگاه‌ ها طي يک دهه اخير، تحليل و ارزيابي کيفي مورد توجه برنامه‌ ريزان آموزشي قرار گرفته است. در اين بين توجه به نظرات دانشجويان به عنوان مشتريان اصلي اين نظام مي‌ تواند مرجع مناسبي براي درک شرايط حاکم بر فضاي کيفي دانشگاه‌ ها باشد. هدف کلي پژوهش حاضر تعيين رابطه محبوبيت اجتماعي اعضاي هيات علمي با نحوه ارزشيابي دانشجويان از آنان در دانشگاه لرستان است. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان رشته‌ هاي مختلف است که از روش نمونه‌ گيري تصادفي طبقه‌ اي استفاده و تعداد ۵۰۰ نفر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه محقق ‌ساخته محبوبيت ‌سنجي اجتماعي با ۳۰ پرسش پنج‌ گزينه‌ اي و پرسشنامه ارزشيابي علمي اساتيد با ۱۵ پرسش پنج ‌گزينه ‌اي براي جمع ‌آوري اطلاعات استفاده شد. براي تعيين روايي محتوايي پرسشنامه‌ ها از نظرات اساتيد دانشگاه و براي تعيين پايايي از آلفاي کرونباخ استفاده شد. نخستين يافته پژوهش حاضر بيانگر همبستگي مثبت و معني ‌داري بين دو متغير محبوبيت اجتماعي اساتيد و ارزشيابي علمي دانشجويان از آنان است. يافته ديگر پژوهش مويد آن است که متغير توان علمي بيش از متغير توان آموزشي تغييرات مربوط به محبوبيت اجتماعي اعضاي هيات علمي را تبيين مي‌ کند. همچنين از بين مولفه‌ هاي محبوبيت اجتماعي، اعتبار ارتباطي و اعتبار مديريتي اساتيد بيشترين رابطه را با محبوبيت اجتماعي آنان دارد.

© حقوق سایت محفوظ است