۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي رابطه فرهنگ سازماني با استراتژي مديريت دانش در شرکت نفت پارس (سهامي عام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه فرهنگ سازماني با استراتژي مديريت دانش در شرکت نفت پارس (سهامي عام)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله مديريت دانش
مقاله مدل دنيسون
مقاله شرکت نفت پارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيبي ميكلايي تورج
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده آبندانسري سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين تحقيق بررسي رابطه فرهنگ سازماني با استراتژي مديريت دانش در شرکت نفت پارس (سهامي عام) است. بدين منظور، از مدل دنيسون استفاده شده است. اين مدل داراي چهار بعد اصلي انطباق پذيري، درگيرشدن در کار، رسالت و سازگاري مي باشد. براي ارزيابي هر بعد اصلي سه شاخص تعريف شده است و خلق و انتقال دانش به عنوان مولفه هاي استراتژي مديريت دانش در نظر گرفته شده اند. جامعه آماري پژوهش حاضر، کليه مديران عالي، مياني، عملياتي و اعضاي هيات مديره شرکت نفت پارس مي باشند که تعداد اين افراد ۵۳ نفر بوده است. بنابراين حجم نمونه تحقيق حاضر بر اساس جدول مورگان ۴۵ نفر مي باشد. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش پرسش نامه مي باشد که پايايي مربوط به ابزار سنجش با آلفاي کرونباخ ۹۴% محاسبه شد و روايي آن به شيوه قضاوتي مورد تاييد قرار گرفت. در اين تحقيق از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن براي آزمون فرضيه ها استفاده شده است. تحليل داده ها نشان داد که بين چهار بعد فرهنگ سازماني با استراتژي مديريت دانش در سازمان فوق الذکر رابطه معناداري وجود دارد. همچنين نتايج حاصل از رتبه بندي عوامل تاثيرگذار بر استراتژي مديريت دانش، با استفاده از آزمون فريدمن نشان دهنده اين است که ترتيب اولويت و اهميت مولفه هاي فرهنگ سازماني بر اساس ميزان تاثيري که بر استراتژي مديريت دانش (خلق و انتقال دانش) مي گذارند، به ترتيب شاخص هاي فرهنگ مشاركت، فرهنگ انطباق، فرهنگ سازگاري و فرهنگ رسالت مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است