۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي رابطه شادي با شخصيت در دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه شادي با شخصيت در دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه تبريز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه شادي آكسفورد و سياهه شخصيت آيزنك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساري صراف وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: علوي نامور پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: كوشا فر علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جايگاه هيجانات مثبتي همچون “شادي” و ارتباط آن با جنبه هاي مختلف شخصيت و عوامل موثر در اين خصوص از قبيل شرکت در فعاليت هاي ورزشي، چندان هويدا نيست. از اين رو هدف تحقيق حاضر در قالب پيمايشي، يافتن ارتباط بين جنبه هاي مختلف شخصيت با شادي در جامعه دانشجويان دختر ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه تبريز است.
براي رسيدن به اين هدف، پس از تعيين اعتبار و پايايي قابل قبول پرسشنامه شادي آکسفورد، جنبه هاي گوناگون شخصيت ۵۱ ورزشکار (با ميانگين ۱٫۷۶±۲۱٫۱۴) و ۶۱ غير ورزشکار (با ميانگين سني ۲٫۳۵±۲۱٫۵۳) از سياهه ۹۰ سوالي شخصيت آيزنگ استخراج و رابطه آن با متغير شادي بررسي شد. داده هاي حاصل با استفاده از آزمونهاي همبستگي پيرسون و t در نرم افزار SPSS.7.5 تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که گروه آزمودني ورزشکار نسبت به غير ورزشکار در جنبه برون گرايي شخصيت از نمرات بالايي برخوردار بودند و تفاوت بين اين دو گروه در حد ۰٫۰۵a< معني دار بود. همچنين گروه آزمودني ورزشکار ميزان شادي بالاتري نسبت به گروه غير ورزشکار داشتند. اين تفاوت نيز در حد ۰٫۰۱a< معني دار بود. اين در حالي است که بين برونگرايي و شادي در غير ورزشکاران همبستگي بالاتري وجود دارد (۰٫۰۱>a).

© حقوق سایت محفوظ است