۱۳۹۵-۰۴-۳۰

مقاله بررسي رابطه شاخص هاي التهابي (-IL-6, α TNF)، اکسايشي (MDA) و آسيب عضلاني پس از تمرينات سنگين شنا و مصرف مکمل هاي ويتاميني معدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فيزيولوژي ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي) از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه شاخص هاي التهابي (-IL-6, α TNF)، اکسايشي (MDA) و آسيب عضلاني پس از تمرينات سنگين شنا و مصرف مکمل هاي ويتاميني معدني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي التهابي
مقاله آسيب عضلاني
مقاله اکسايشي
مقاله ويتامين معدني
مقاله تمرينات سنگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو سحر
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه شاخص هاي التهابي (TNF-، IL-6)، اکسايشي (MDA) و آسيب عضلاني پس از تمرينات سنگين شنا و مصرف مکمل هاي ويتاميني معدني در دختران شناگر نخبه بود. ۲۴ دختر شناگر نخبه، داوطلبانه در اين تحقيق شرکت کردند. آزمودني ها به طور تصادفي به دو گروه تجربي (مکمل ويتاميني معدني) و يک گروه کنترل (دارونما) تقسيم شدند. هر دو گروه در برنامه تمرين شناي يک ماهه (۳ بار در هفته) شرکت و در هر جلسه حدود ۳٫۵ تا ۴ کيلومتر شنا کردند. شناگران روزانه يک عدد قرص همراه غذايشان مصرف مي کردند. نمونه خوني قبل و پس از دوره تمرين براي ارزيابي سيتوکين هاي التهابي (TNF-a) فاکتور نکروزدهنده توموري آلفا، (IL-6) اينترلوکين ۶ و (MDA) مالون دي آلدئيد و شاخص هاي آسيب عضلاني (کراتين کيناز، آسپارتات آمينوترانسفراز، ميوگلوبين، لاکتات دهيدروژناز) گرفته شد. رکورد شناي ۱۰۰ متر کرال سينه نيز قبل و پس از دوره تمرين اندازه گيري شد. از آزمون آماري تي همبسته و مستقل براي ارزيابي داده ها استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد که مقدار سيتوکين هاي التهابي در گروهي که مکمل ويتاميني معدني مصرف مي کردند، کاهش يافت (P=0.04). مقدار MDA نيز در اين گروه کاهش يافت، اما اين کاهش معني دار نبود. در مقايسه بين گروهي نيز تغيير معني داري مشاهده نشد. برخي از شاخص هاي آسيب عضلاني مانند کراتين کيناز (CK) و آسپارتات آمينوترانسفراز (AST) در گروه مکمل کاهش يافت (به ترتيب P=0.011، P=0.04)، اما در مقايسه بين گروهي، فقط CK تغيير معني دار داشت (P=0.021). عملکرد شناگران (بين گروهي و درون گروهي) نيز تغيير معني داري نداشت. بر اساس يافته هاي تحقيق، فشار اکسايشي (ROS) در توليد سيتوکين هاي التهابي ناشي از ورزش موثر است. در مقابل مصرف مکمل هاي آنتي اکسيداني نقش موثري در کاهش توليد سيتوکين هاي ناشي از ورزش دارد.

© حقوق سایت محفوظ است