۱۳۹۶-۰۶-۲۲

مقاله بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و مشكلات بين شخصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۷۴ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و مشكلات بين شخصي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك دلبستگي
مقاله مشكلات بين شخصي
مقاله مقياس دلبستگي
مقاله مقياس مشکلات بين شخصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: گلي نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در اين بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و مشكلات بين شخصي مورد بررسي قرار گرفت.
روش: آزمودني هاي پژوهش ۱۲۰ دانشجوي ساكن در خوابگاه هاي دانشگاه تهران (۶۰ پسر،۶۰دختر) بودند كه نمونه پژوهش به طور تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش را مقياس سبك دلبستگي بزرگسال و مقياس مشكلات ميان فردي تشكيل مي دادند. در اين پژوهش روش آماري تحليل واريانس يك طرفه و آزمون توكي به كار برده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه آزمودني هاي داراي سبك دلبستگي ايمن نسبت به آزمودني ها داراي سبك دلبستگي نا ايمن، مشكلات بين شخصي كمتري داشتند. هم چنين ميزان مشكلات آزمودنيهاي داراي سبك دلبستگي اجتنابي از ميزان مشكلات بين شخصي آزمودني هاي داراي سبك دلبستگي دو سوگرا كمتر است.
نتيجه: يافته هاي پژوهش بر اصالت دلبستگي ايمن به منزله يك نياز نخستين و انتقال ميان نسلي آن اشاره دارد.

© حقوق سایت محفوظ است