۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي رابطه ساده و چندگانه پيشايندهاي مهم و مربوط با هدفگرايي تبحري و رابطه آن با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان پسر سال اول دبيرستانهاي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۰ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۳۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ساده و چندگانه پيشايندهاي مهم و مربوط با هدفگرايي تبحري و رابطه آن با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان پسر سال اول دبيرستانهاي اهواز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدفگرايي تبحري
مقاله عملكرد تحصيلي
مقاله نگرشهاي مثبت درباره تعليم و تربيت
مقاله هدف مسووليت پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي يخچالي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: شكركن حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه پیشایندهای مهم هدفگرایی تبحری و رابطه اش با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستانها اهواز می باشد. در این پژوهش عزت نفس مثبت، هدف مسئولیت پذیری اجتماعی، تعلق به مدرسه، نگرشهای مثبت دربارۀ تعلیم و تربیت، ادراکات دانش آموزان از هدفهای تبحری معلم، والدین و ساختار کلاس به عنوان متغیرهای پیش بین و هدفگرایی تبحری دانش آموزان به عنوان متغیر ملاک محسوب می شوند. از سوی دیگر هدفگرایی تبحری دانش آموزان به عنوان متغیر مستقل و عملکرد تحصیلی، به عنوان متغیر وابسته محسوب می شوند. نمونه تحقیق مشتمل بر ۳۶۰ دانش آموز پسر پایه اول دبیرستانهای اهوازند که در سال ۸۰-۷۹ به تحصیل اشتغال داشتند: برای گزینش نمونه تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده به عمل آمد. از چندین مقیاس از مجموعه مقیاسهای الگوهای یادگیری سازگار برای سنجش متغیرهای مورد نظر استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، کلیه متغیرهای پیشایند با هدفگرایی تبحری رابطه مثبت معنی داری نشان دادند. همچنین ترکیب متغیرهای پیشایند با هدفگرایی تبحری همبستگی چندگانه داشتند. از سوی دیگر هدفگرایی تبحری با عملکرد تحصیلی، رابطه مثبت معنی دار داشت. 

© حقوق سایت محفوظ است