۱۳۹۵-۰۵-۱۲

مقاله بررسي رابطه رضامندي زناشويي و كيفيت زندگي با گرايش به وسواسي و مهارت زندگي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۱۴۰ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه رضامندي زناشويي و كيفيت زندگي با گرايش به وسواسي و مهارت زندگي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضامندي زناشويي
مقاله كيفيت زندگي
مقاله گرايش به وسواسي
مقاله مهارت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عملكرد ضعيف خانواده و نيز وجود بيماري نظير وسواسي مي تواند تبعاتي چون طلاق و كيفيت زندگي پايين در پي داشته باشند. اين پژوهش در پي دستيابي به اين سوال بود كه آيا بين متغيرهاي رضامندي زناشويي و كيفيت زندگي با گرايش به وسواسي و مهارت زندگي دانشجويان رابطه وجود دارد يا نه؟
روش بررسي: روش پژوهش در تحقيق حاضر از نوع همبستگي بود كه در آن ۲۲۵ نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور كه به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده بودند، بررسي شدند. براي گردآوري داده ها از پرسش نامه هاي رضايت زناشويي اينريچ، وسواس فكري و عملي مادسلي، فرم كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني و مهارت زندگي نظري استفاده شد.
يافته ها: بين رضامندي زناشويي با كيفيت زندگي و مهارت زندگي همبستگي مثبت و با گرايش به وسواسي همبستگي منفي معني داري مشاهده شد. بين كيفيت زندگي با مهارت زندگي رابطه مثبت و با گرايش به وسواسي همبستگي منفي و معني دار وجود داشت. بين گرايش به وسواسي و مهارت زندگي همبستگي منفي معني داري مشاهده شد. نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره به روش هم زمان نشان داد كه مهارت زندگي و گرايش به وسواسي در دانشجويان، قوي ترين متغيرها براي پيش بيني رضامندي زناشويي و كيفيت زندگي مي باشند.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش براي افزايش ميزان رضامندي زناشويي و كيفيت زندگي، زوجين بهتر است ميزان مهارت هاي زندگي را در خودشان افزايش و ميزان بيماري وسواسي را ازطريق تدابير لازم كاهش دهند.

© حقوق سایت محفوظ است