۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي رابطه خشنودي شغلي با رفتار مدني سازماني و عملكرد شغلي در كاركنان برخي از كارخانه هاي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۰ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه خشنودي شغلي با رفتار مدني سازماني و عملكرد شغلي در كاركنان برخي از كارخانه هاي اهواز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشنودي شغلي
مقاله رفتار مدني سازماني
مقاله عملكرد شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكركن حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نيسي عبدالكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نعامي عبدالزهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش رابطه خشنودي شغلي با رفتار مدني سازماني و عملکرد شغلي در کارکنان برخي از کارخانه هاي اهواز بررسي گرديد. طبق فرضيه هاي تحقيق خشنودي با رفتار مدني و عملکرد شغلي کارکنان کارخانه هاي اهواز رابطه مثبت دارد و اينکه رابطه خشنودي شغلي با رفتار مدني از رابطه آن با عملکرد شغلي قويتر است. نمونه اين تحقيق ۴۰۰ نفر از کارکنان کارخانه هاي اهواز بودند که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. روشهاي آماري ضريب همبستگي ساده و رگرسيون چندگانه با روش مرحله اي براي تحليل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. در اين تحقيق از پرسشنامه شاخص توصيف شغل، پرسشنامه گزارش درجه بندي عملکرد کارکنان، پرسشنامه خود ارزشيابي عملکرد شغلي و پرسشنامه هاي سنجش رفتار مدني سازماني (۱) و (۲) استفاده شده است. دو پرسشنامه مربوط به سنجش رفتار مدني براي اولين بار در ايران پايايي و روايي سنجي شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. نتايج تحقيق نشان مي دهند که بين خشنودي شغلي و رفتار مدني سازماني همبستگي معني دار بالا و با ثباتي وجود دارد (۰٫۵۷=r1 و ۰٫۵۴=r2). ضرايب همبستگي ساده معني دار بين مولفه هاي پنجگانه خشنودي شغلي و پنج جزو رفتار مدني (۱) و پنج جزو رفتار مدني (۲) بين ۰٫۱۳ تا ۰٫۶۱ دامنه تغيير داشتند. از ۷۲ ضريب همبستگي تنها ۴ ضريب به سطح معني داري نرسيده بودند. ضرايب همبستگي چند متغيري مولفه هاي خشنودي شغلي به روش مرحله اي با رفتار مدني کلي (۱) و (۲) به ترتيب، با R=0.64 و R=0.60 هستند. علاوه بر آن، رابطه به دست آمده بين خشنودي شغلي کلي و عملکرد شغلي براساس گزارش درجه بندي عملکرد کارکنان (r=0.14) و براساس خود ارزشيابي (r=0.16) است. از ۱۲ ضريب همبستگي ساده بين خشنودي شغلي کلي و مولفه هاي پنجگانه آن و دو نوع عملکرد شغلي، گزارش درجه بندي کارکنان و عملکرد شغلي خود ارزشيابي، ۷ ضريب همبستگي در پايين معني دار شده اند که پايين ترين آن ها r=0.09 و بالاترين آن ها r=0.32 هستند. ضرايب همبستگي چند متغيري مولفه هاي خشنودي به روش مرحله اي با دو نوع عملکرد شغلي فوق الذکر به ترتيب R1=0.35 و R2=0.17 هستند. نتايج به دست آمده از اين تحقيق با يافته هاي تحقيقات انجام شده در خارج از کشور هماهنگند.

© حقوق سایت محفوظ است