۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي رابطه جو سازماني با رضايت شغلي در معلمان تربيت بدني دوره متوسطه شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در المپيك از صفحه ۷ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه جو سازماني با رضايت شغلي در معلمان تربيت بدني دوره متوسطه شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله جو سازماني
مقاله معلمان تربيت بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: ميرنادري علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، بررسي رابطه جو سازماني با رضايت شغلي معلمان تربيت بدني دوره متوسطه شهر اهواز است. اين تحقيق به روش توصيفي و از نوع پيمايشي و همبستگي است. پرسشنامه هاي جو سازماني (OC) و رضايت شغلي (JDI) ابزارهاي تحقيق را تشکيل دادند. پايايي و روايي پرسشنامه ها، با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ و تاييد گروهي از مختصصان به دست آمد ۰٫۸۸)، (α=۰٫۶۸٫ جامعه آماري شامل تمام معلمان تربيت بدني زن و مرد شهر اهواز است (۱۲۷=N) که همه آنها به عنوان نمونه آماري در اين تحقيق شرکت کردند. رابطه ابعاد جو سازماني (هدف، نقش، پاداش، رويه ها و ارتباطات) با ابعاد رضايت شغلي (کار، سرپرستي، همکار، ارتقا و مزايا) مورد بررسي قرار گرفت. علاوه بر اين، رابطه برخي از ويژگيهاي فردي (جنسيت، تاهل، وضعيت استخدامي و سابقه خدمت) با رضايت شغلي نيز بررسي شد. آزمون فرضيه هاي تحقيق در سطح P<0.05 نشان داد که بين جو سازماني حاکم بر مدرسه ها و ميزان رضايت شغلي معلمان تربيت بدني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. بين رضايت شغلي و متغيرهاي جنس و وضعيت استخدامي رابطه معناداري مشاهده شد، ولي رابطه بين تأهل و سابقه خدمت با رضايت شغلي معنادار نبود. همچنين نتايج حاکي از آن هستند که بين نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز از نظر جو سازماني و بين رضايت شغلي معلمان زن و مرد تفاوت معناداري وجود دارد.همبستگي چندگانه بين عاملهاي جو سازماني و رضايت شغلي نشان داد، سه عامل جو سازماني (هدف، نقش و پاداش) و دو عامل رضايت شغلي (کار، مديريت) بهترين پيش بيني کننده رضايت شغلي معلمان تربيت بدني است. به طور کلي، نتايج اين تحقيق نشان دادند که بين جو سازماني حاکم بر مدرسه هاي متوسطه شهر اهواز و رضايت شغلي معلمان تربيت بدني رابطه وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است