۱۳۹۵-۰۱-۲۰

مقاله بررسي رابطه بين عوامل تاثيرگذار بر عرق ملي مصرف کننده و رفتار خريد در کالاهاي خارجي در خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مديريت بازاريابي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين عوامل تاثيرگذار بر عرق ملي مصرف کننده و رفتار خريد در کالاهاي خارجي در خراسان رضوي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوهرجو الهام
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي تورج
جناب آقای / سرکار خانم: زنده دل احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي و کاربردي است هدف از انجام اين تحقيق آزمون ارتباط بين عرق ملي مصرف کننده و حالات اوست. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه پايگاه هاي خريد مصرف کنندگان شامل (خرده فروشي ها، فروشگاه هاي زنجيره اي، بازار لوازم مصرفي و …) در مشهد و نيشابور در سال ۹۰-۸۹ است که با توجه به آن، حجم نمونه به روش خوشه اي دو مرحله اي ۳۸۵ نفر تعيين شد. نتايج حاصل از تحليل اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي سنجيده شد که براي تجزيه و تحليل داده ها در سطح توصيفي از نرم افزارآماري spss نسخه ۱۹ و در سطح استنباطي داده ها، از نرم افزار ليزرل نسخه ۸٫۵۳ استفاده شد. در نهايت نتايج تحقيق نشان داد که بين عوامل دموگرافيک و عرق ملي رابطه قابل تحليلي وجود ندارد و بين فاکتورهاي اجتماعي- رواني، فرهنگ، اهميت خريد کالا و عرق ملي رابطه مثبتي وجود ندارد و بين ضرورت خريد کالا و اهميت خريد کالا رابطه معنادار و معکوسي وجود دارد. نتيجه اي که از تجزيه و تحليل داده ها گرفته شد، نشان داد که عرق ملي مصرف کنندگان ايراني پايين مي باشد و در نتيجه تمايل به خريد محصولات داخلي در ايران پايين است. اين مساله زيان هاي مختلفي را براي اقتصاد و بازرگاني کشور به وجود مي آورد.

© حقوق سایت محفوظ است