۱۳۹۵-۰۴-۱۶

مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فکري و ارزش افزوده و بازده غيرعادي انباشته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۴۴ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين سرمايه فکري و ارزش افزوده و بازده غيرعادي انباشته
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه هاي فکري
مقاله ارزش افزوده
مقاله بازده غيرعادي انباشته
مقاله مديريت مبتني بر ارزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زماني عموقين رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حسابداري فرآيند منظم شناسايي، اندازه گيري وگزارشگري اطلاعات اقتصادي به منظورفراهم آوردن مبنايي جهت قضاوت آگاهانه طيف وسيعي از استفاده کنند گان مي باشد. لذا در بخشي از تحقيقات حسابداري تلاش جدي معطوف به بهبود فرآيند تصميم سازي مي گردد. رشد اقتصاد جهاني با توسعه سريع فناوري ها در علوم ارتباطات، رايانه … تغييرات اساسي داشته است. بنابراين، دستيابي به موقع به دانش و به کاربست مناسب آن در بنگاه ها به خصوص بنگاه هاي اقتصادي به عنوان مزيت رقابتي مطرح گرديده است. سرمايه فکري از جمله موضوعات محوري براي نيل به مزيت رقابتي با رويکرد دانش پايه مي باشد. در اقتصاد مبتني بر دانش از سرمايه فکري به منظور خلق و افزايش ارزش شرکت ها استفاده مي شود و موفقيت يک شرکت به توانمندي مديريت در به کارگيري منبع کمياب بستگي دارد. با توجه به اين که ارزش افزوده و بازده غيرعادي انباشته به عنوان معيارهاي اندازه گيري عملکرد شرکت ها محسوب مي شوند، بنابراين سرمايه فکري در کنار سرمايه مالي و فيزيکي داراي ارزش مي باشد. اين ارزش در حال حاضر در صورت هاي مالي منعکس نمي گردد. از اين رو هدف اين مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فکري و ارزش افزوده و بازده غيرعادي انباشته شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ است. براي آزمون فرضيه ها پس از پردازش اطلاعات به کمک صفحه گسترده Excel و نرم افزار spss ضرايب پيرسون محاسبه و تحليل رگرسيون صورت پذيرفت. از تعداد ۳۸۸ شرکت پذيرفته شده به روش حذف سيستماتيک تعدادي حذف و تعداد ۱۶۶ شرکت باقي ماند، سپس با اعمال نمونه گيري طبقه اي کوکران تعداد ۶۳ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گرديد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق، حاکي از ارتباط معني دار ومثبت سرمايه فکري و ارزش افزوده شرکت ها وهمچنين ارتباط معني دار و معکوسي بين سرمايه فکري و بازده غيرعادي انباشته شرکت ها مي باشد. به عبارت واضح تر با افزايش سرمايه فکري شرکت ها، ارزش افزوده آنها نيز افزايش و بالعکس بازده غير عادي انباشته آنها کاهش مي يابند.

© حقوق سایت محفوظ است