۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي رابطه بين انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي سازمان يافته روستایيان در نواحي روستايي شهرستان كاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۷۵ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي سازمان يافته روستایيان در نواحي روستايي شهرستان كاشان
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاركت
مقاله مشاركت اجتماعي سازمان يافته
مقاله انسجام اجتماعي
مقاله نزاع اجتماعي
مقاله تعامل اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ازكيا مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله رابطه بين انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي سازمان يافته روستاييان بررسي شده است در آغاز از خاستگاه هاي نظري دو مفهوم انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي سازمان يافته بحث شده و سپس چگونگي سنجش عملي آنها و آزمون تجربي پيوند بين اين دو متغير در حوزه مورد مطالعه، بررسي گرديده است. آثار نظري و تجربي، بر وجود نوعي رابطه متعامل بين اين دو متغير گواهي مي دهد. انسجام اجتماعي در قالب سه شاخص گرايش روستاييان نسبت به يكديگر، ميزان تعامل اجتماعي و ميزان نزاع در بين روستاييان سنجش شده و مشاركت اجتماعي سازمان يافته از طريق مولفه هاي عضويت مشاركتي، موقعيت مشاركتي، مشاركت در اجرا و مشاركت در تصميم گيري مورد سنجش قرار گرفته است. با بررسي رابطه بين دو متغير مورد مطالعه، مشخص شده است كه در سطح اطمينان ۹۹ درصد، همبستگي معني داري به ميزان ۰٫۴۱ در بين آنها وجود دارد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است