۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي (مطالعه موردي: شهرستان کاشان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسي مطالعات جوانان از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي (مطالعه موردي: شهرستان کاشان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس امنيت اجتماعي
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله شهروندان
مقاله کاشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحري پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارخالد امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
احساس امنيت اجتماعي به عنوان يک پديده روان شناختي و اجتماعي، تحت تاثير تجربه هاي مستقيم و غيرمستقيم افراد از شرايط متفاوت اجتماعي است که انسان ها براي دستيابي به زندگي سالم و تداوم روابط اجتماعي نيازمند آن هستند. هدف کلي اين مقاله بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي و انواع احساس امنيت اجتماعي (فردي، اقتصادي، سياسي و جامعه اي) شهروندان مي باشد. تحقيق به روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه، در بين ساکنين ۱۸ سال و بالاتر شهرستان کاشان، در سال ۱۳۹۱ به انجام رسيده است. در اين تحقيق از شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده و حجم نمونه مورد مطالعه ۳۶۲ نفر مي باشد. مهمترين نتايج حاصل از آزمون رابطه بين متغيرهاي تحقيق نشان داد که؛ اعتماد اجتماعي شهروندان بر انواع احساس امنيت اجتماعي آنها تاثيرگذار است، بدين صورت که هرچه حجم و ميزان اعتماد اجتماعي در جامعه بيشتر باشد به همان ميزان انواع احساس امنيت اجتماعي نيز بيشتر خواهد بود. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل چند متغيره نيز بيانگر اين موضوع است که متغيرهاي مستقل تحقيق توانسته اند ۲۳ درصد از تغييرات متغير وابسته يعني احساس امنيت اجتماعي را تبيين کنند.

© حقوق سایت محفوظ است