۱۳۹۵-۰۱-۱۶

مقاله بررسي رابطه اسنادهاي علي مذهبي و غيرمذهبي با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستانهاي شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم رفتاري از صفحه ۶۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه اسنادهاي علي مذهبي و غيرمذهبي با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستانهاي شهر تبريز
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسنادهاي مذهبي و غيرمذهبي
مقاله اضطراب امتحان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهين رسولي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرنسب ميرمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: بدري رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: عوامل مختلفي ميتوانند با اضطراب امتحان،که شيوع آن بخصوص در دانش آموزان دختر مورد تاييد است، رابطه داشته باشند. از بين اين عوامل پژوهش حاضر، به بررسي رابطه اسنادهاي علي مذهبي و غيرمذهبي با اضطراب امتحان پرداخته است.
روش: نمونه ۳۴۱ نفري پژوهش متشکل از دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستانهاي عادي شهر تبريز، “پرسشنامه راهيابي در حوادث و رخدادهاي زندگي” و “مقياس اضطراب امتحان اهواز” را پاسخ دادند. تحليل داده هاي حاصل از اين ابزارها با استفاده از شاخص هاي توصيفي متغيرها و روش همبستگي پيرسون انجام يافت.
يافته ها: طبق يافته هاي توصيفي، بيشتر نمرات اضطراب امتحان فراگيران حول ميانگين پراکنده بودند، اسنادهاي مذهبي نسبت به اسنادهاي غيرمذهبي در تبيين رخدادها بيشتر بکار برده شدند. بر اساس تحليل استنباطي داده ها هيچکدام از مولفه هاي اسنادي با اضطراب امتحان رابطه معنادار نداشتند، طبق يافته هاي جانبي پژوهش هم بين ميانگين هاي نمرات فراگيران چهار رشته تحصيلي در مولفه هاي اسنادي، فقط در مولفه اسنادي عوامل طبيعي تفاوت معنادار ديده مي شود.
بحث: عليرغم اشاره يافته هاي پژوهش به فقدان وجود رابطه معنادار بين اضطراب امتحان و اسنادهاي علي، امکان دارد عوامل ميانجي در اين زمينه دخيل باشند.

© حقوق سایت محفوظ است