۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلور CaS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص ساختاري و الكتروني بلور CaS
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه تابعي چگالي
مقاله FP-LAPW ،CaS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرفندرسكي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده هادي
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خواص ساختاري الکتروني بلور کلسيم سولفيد با استفاده از روش FP-LAPW محاسبه شده است. براي انجام محاسبات از تقريبهاي چگالي موضعي (LDA) و شيب تعميم يافته (GGA) براي جمله تبادلي همبستگي استفاده شده است. خواص ساختاري حالت زمينه براي فازهاي اول (ساختار نمک طعام) و دوم (ساختار کلريد سزيم) بررسي شد. مقادير بدست آمده از جمله پارامتر تعادلي شبکه، مدول تراکمي، مشتق مدول تراکمي نسبت به فشار و فشار گذار، سازگاري خوبي با نتايج تجربي دارند. خواص الکتروني براي هر دو فاز مورد بررسي قرار گرفت. مقدار گاف انرژي محاسبه شده مانند محاسبات ديگران که بر نظريه تابعي چگالي استوار است کوچکتر از مقدار تجربي بدست آمد. اين اختلاف ناشي از ناديده گرفتن ناپيوستگي در پتانسيل تبادلي همبستگي در محاسبات مبتني بر نظريه تابعي چگالي است. انگل و وسکو پتانسيل تبادلي دقيق را براي چند اتم، با استفاده از مدل پتانسيل بهينه شده، بدست آوردند و سپس با استفاده از رابطه ويريال پتانسيل تبادلي همبستگي جديد EV-GGA را ارايه کردند. با به کار بردن پتانسيل تبادلي همبستگي جديد گاف انرژي بدست آمده به تجربه نزديک تر شد. در نهايت در مورد امکان وجود فاز سوم (ساختار بلند روي) در اين بلور تحقيق کرديم.

© حقوق سایت محفوظ است