۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي حدود طبيعي معيارهاي سونوگرافي داپلر در شرايين كليوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي حدود طبيعي معيارهاي سونوگرافي داپلر در شرايين كليوي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سونوگرافي داپلر
مقاله معيارهاي داپلر
مقاله شريان‌ هاي كليوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري مهيار
جناب آقای / سرکار خانم: نارويي نژاد مينو
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سونوگرافي داپلر يک روش بسيار مهم براي بررسي بيماري‌ هاي کليوي است و اطلاعات به دست آمده در مورد آناتومي عروق و هموديناميک در تشخيص بسياري از بيماري ‌ها کمک کننده مي ‌باشد. با توجه به اين که در مورد معيارهاي نرمال داپلر در منابع گوناگون اتفاق نظر وجود ندارد و توصيه مي ‌شود که هر مرکز استاندارد مربوط به خود را تهيه کرده و به کار ببرد و همچنين با توجه به اين که نتايج مطالعات قبلي بيانگر آن است که اکثر معيارهاي بيولوژيک در جوامع مختلف با هم تفاوت معني ‌دار دارند لازم بود مطالعه ‌اي بر روي افراد ايراني سالم به عمل آمده و معيارهاي گوناگون داپلر در شريان ‌هاي کليوي اندازه ‌گيري و حدود نرمال تعيين شود تا در مطالعات باليني و تفسير نتايج از اين مقادير استفاده گردد. مطالعه حاضر به منظور تعيين حدود طبيعي معيارهاي سونوگرافي داپلر در شريان ‌هاي کليوي در افراد ايراني صورت گرفت.
روش بررسي: در اين بررسي 256 نفر افراد سالم، شامل ۱۲۶ زن (۲/۴۹%) و ۱۳۰ مرد(۸/۵۰%) تحت سونوگرافي داپلر قرار گرفتند. ميانگين سن افراد مورد مطالعه ۱/۳۱ سال با انحراف معيار ۶۴/۸ و حداقل سن ۱۴ سال و حداکثر سن ۵۷ سال بود. در هر مورد معيارهاي داپلر شريان ‌هاي کليوي اندازه ‌گيري شد و حدود طبيعي معيارهاي داپلر در شريان‌ هاي کليوي محاسبه گرديد.
يافته ‌ها: در شريان‌ هاي کليوي ميانگين PSV معادل ۰۱/۸۶(۸۰/۸۷ و ۲۵/۸۴) و ميانگين EDV معادل (۳۷٫۸۰ , ۴۰٫۴۰) ۳۹٫۰۱ cm/s محاسبه گرديد. همچنين در شريان ‌هاي داخل کليوي ميانگين PSV معادل  (72.89 , 77.12) 75.32 cm/sو ميانگين EDV معادل (۳۱٫۴۵ , ۳۳٫۴۱) ۳۲٫۲۳ cm/s  و ميانگين RI معادل ۵۵/۰(۵۶/۰ و ۵۴/۰) و ميانگين AT معادل (۲۸٫۳۵ , ۳۰٫۷۵) ۲۹٫۳۵ cm/s  محاسبه گرديد.
نتيجه‌ گيري: اندازه ‌هاي به دست آمده فوق، معيارهاي سونوگرافي داپلر در افراد ايراني سالم بوده و توصيه مي ‌شود در بررسي ‌هاي باليني مورد استفاده قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است