۱۳۹۶-۰۶-۲۹

مقاله بررسي جلوگيري از توقف سنتز پروتئين و مرگ سلول ميزبان به وسيله يك ژن هرپس سيمپلكس ويروس نوع يك بنام ۳۴٫۵ ICP در يك كشت سلولي SK-N-SH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۶۰ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي جلوگيري از توقف سنتز پروتئين و مرگ سلول ميزبان به وسيله يك ژن هرپس سيمپلكس ويروس نوع يك بنام ۳۴٫۵ ICP در يك كشت سلولي SK-N-SH
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HSV
مقاله توقف سنتز پروتئين
مقاله هرپس سيمپلكس ويروس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نفيسي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تميزي فر حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پا سخ سلولي به عفونت ويروسي بک واکنش پيچيده اي است که شامل القاء اينترفرون مي باشد. اينترفرون ها اجزا مهم و کليدي پاسخ هاي ايمني طبيعي ميزبان به عفونت ويروسي بوده و از طريق چندين مکانيزم تکثير ويروس در سلول و در نتيجه ويرولانس آن را مهار مي کند. در سلول هاي آلوده با ويروس هاي مختلف، RNA دو رشته اي سنتز مي شود که القا کننده اينترفرون است. آنزيم پروتئين کيناز PKR) R) بوسيله اينترفرون القا شده و يک واسطه مهم و عمده پاسخ سلولي به عفونت ويروسي است. فعاليت اين آنزيم منجر به فسفوريله شدن جزء آلفا فاکتور آغاز گر (eIF2-α) و در نتيجه توقف سنتز پروتئين در سلول مي گردد. در سلول آلوده با هرپس سيمپلکس ويروس نوع يک (HSV-1)، نيز اين عمل منجر به توقف زودرس سنتز پروتئين سلول ميزبان مي شود وليکن اين ويروس داراي ژني بنام ۳۴٫۵ ICP است که مانع اين عمل در سلول آلوده با اين ويروس مي گردد. اين ژن عامل تکثير و ويرولانسHSV-1  در سيستم عصبي مرکزي (CNS) نيز بوده وليکن براي تکثير ويروس در تعدادي از کشت هاي سلولي ضروري نيست، نقش اين ژن در کشت سلولي با منشاء عصبي بنام SK-N-SH آلوده با موتانت هاي نوترکيبي از HSV-1 که اختصاصا ژن مذکور را بيان کند، بررسي نشده است. لذا هدف از اين تحقيق، بررسي اين نقش بوده است.
روش مطالعه: بر اساس خاصيت نوترکيبي ژنتيکي، يک موتانت نو ترکيب از ويروس فوق الذکر ساخته شد، درستي اسيدنوکئيک آن با روش ساترن بلاتينگ تاييد و سپس با روش هاي وسترن بلاتينگ و جلوگيري از توقف سنتز پروتئين، خصوصيات آن بررسي گرديد.
نتايج: جلوگيري از توقف سنتز پروتئين بوسيله موتانت نوترکيب مذکور در مقايسه با يک موتانت حذفي فاقد اين ژن و نيز يک سويه وحشي ازHSV-1 بنام (+ ۱۷) در کشت سلولي SK-N-SH نشان داد که ژن مذکور براي حفظ سنتز پروتئين و در نتيجه تکثير HSV-1 در اين کشت سلولي ضروري مي باشد.
نتيجه گيري: احتمالا اين ژن مسوول جلوگيري از توقف سنتز پروتئين در سلول هاي فوق الذکر پس از عفونت با HSV-1 مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است