۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر گرايش زنان نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي از صفحه ۶۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر گرايش زنان نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه شناسي ورزش
مقاله مشارکت ورزشي زنان
مقاله تماشاي ورزش
مقاله ورزشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي قربانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري علي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نژاد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي مشارکت زنان در فعاليت هاي ورزشي به عنوان تماشاچي، موضوعي است که در جامعه ما، پژوهش هاي تجربي اندکي درباره آن صورت گرفته است. تحقيق حاضر قصد دارد برخي از عوامل تاثيرگذار بر مشارکت زنان در ورزش به عنوان تماشاچي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. هدف اين تحقيق، بررسي تاثير متغيرهاي پايگاه اجتماعي اقتصادي، نگرش عاميانه، پديده پدرسالاري و دينداري بر گرايش زنان به حضور در ورزشگاه هاست.
روش شناسي: روش انجام اين تحقيق، تجربي، پيمايشي است و تکنيک گردآوري داده ها، پرسش نامه است. جامعه آماري مورد مطالعه، دانشجويان دختر ساکن خوابگاه پرديس دانشگاه تربيت معلم هستند. حجم نمونه، ۳۴۰ نفر است و داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار spss و با استفاده از آماره هاي توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج اين پژوهش، حاکي از آن است، زناني که از پايگاه هاي اقتصادي اجتماعي بالاتري برخوردار بوده اند، گرايش آن ها نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچي نيز بيشتر بوده است. از طرف ديگر با افزايش باور به نگرش هاي عاميانه در ارتباط با ورزش زنان، گرايش آن ها نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچي کمتر مي شود؛ بدين معني که باورهاي عاميانه در مورد ورزش زنان و ضررهاي ناشي از آن، مانعي مهم بر سر راه مشارکت زنان در فعاليت هاي ورزشي تلقي مي شود. همچنين يافته هاي اين پژوهش، حکايت از آن دارد ميزان مردسالاري حاکم بر خانواده ها تاثير معناداري را بر مشارکت زنان در فعاليت هاي ورزشي نشان نداده است.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين تحقيق، مشخص شده است که پايگاه اجتماعي، نگرش عاميانه و دينداري با نگرش زنان نسبت به حضور در ورزشگاه رابطه دارند.

© حقوق سایت محفوظ است