۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي توزيع اندازه دندان هاي قدامي فك بالا در دانشجويان و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) از صفحه ۳۶۴ تا ۳۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي توزيع اندازه دندان هاي قدامي فك بالا در دانشجويان و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب دندان
مقاله اندازه دنداني
مقاله توزيع فراواني اندازه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اجلالي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي راحيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: توليد دندانهاي مصنوعي در حال حاضر با يک استاندارد کلي براي تمام نژادها و کشورها انجام مي پذيرد. هدف از اين مطالعه بررسي توزيع فراواني اندازه ۶ دندان قدامي فک بالا در دانشجويان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني – بهداشتي شهيد بهشتي است.
روش بررسي: نوع تحقيق تحليلي – توصيفي و تکنيک آن مشاهده بود. در اين مطالعه ۳۲۱ نفر شرکت داشتند. روش جمع آوري اطلاعات به صورت مستقيم از دهان بيماران بود و جهت کاهش خطا correlation روش مستقيم و غيرمستقيم محاسبه شد. سپس عرض و طول دندانها توسط پرگار مشخص گرديد. مجموع عرض ۶ دندان قدامي روي قوس، از ديستال يک کانين يا ديستال کانين سمت مقابل، روي نوار ماتريکس علامت گذاري و سپس اين فواصل و اندازه هاي دنداني توسط کوليس خوانده شد.
يافته ها: مطالعه حاضر نشان داد که در ۳۳% گروه مردان (بيشترين فراواني) عرض دندان سانترال در فاصله ۸٫۵-۸٫۹۹ ميلي متر و در ۴۴٫۸% گروه خانمها در فاصله ۸٫۴۹-۸ ميلي متر قرار داشت. متوسط مجموع عرض ۶ دندان قدامي بر روي قوس در جنس مذکر ۵۲٫۵۶ ميلي متر با دامنه تغييرات ۴۶-۵۸٫۱ ميلي متر و در جنس مونث ۵۰٫۴۸ ميلي متر با دامنه تغييرات ۵۵٫۲۸-۴۴٫۴۲ ميلي متر گزارش گرديد که بيشترين فراواني در آقايان در فاصله ۵۲-۵۳٫۹۹ ميلي متر و در خانم ها در فاصله ۵۰-۵۱٫۹۹ ميلي متر مشاهده شد. تفاوت مشخصي از لحاظ آماري بين دندانهاي قدامي دو جنس مشاهده گرديد. بيشترين sexual dimorphism، در دندان کانين مشاهده شد. بيشترين تنوع اندازه نيز در دندان لترال و در جنس مذکر بود.
نتيجه گيري: يافته هاي حاضر با نتايج بررسي هاي انجام شده در نقاط ديگر جهان، با نژادهاي ديگر تفاوت هايي را نشان مي دهد. در نتيجه، توليد دندانهاي مصنوعي با يک استاندارد کلي براي تمامي نژادها و کشورها، نيازهاي تمام جوامع را در نقاط مختلف جهان برآورده نمي سازد.

© حقوق سایت محفوظ است