۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله بررسي توانايي نانو ذرات اکسيد آهن، در حذف رقابتي و بازيابي کروم شش و نيکل دو ظرفيتي از پساب معادن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در محيط شناسي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي توانايي نانو ذرات اکسيد آهن، در حذف رقابتي و بازيابي کروم شش و نيکل دو ظرفيتي از پساب معادن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيکل دو ظرفيتي
مقاله کروم شش ظرفيتي
مقاله حذف آلودگي
مقاله نانو ذرات آهن
مقاله جذب سطحي
مقاله محيط زيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخباري زاده رازقه
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته فر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دره زرشكي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، از نانو ذرات اکسيد آهن (مگ همايت) براي حذف يون هاي نيکل دو و کروم شش ظرفيتي از پساب هاي صنعتي استفاده شد. ابتدا با استفاده از روش نو تک مرحله اي، نانو ذرات مگ همايت (g-Fe2O3) در دماي اتاق و بدون استفاده از حلال آلي توليد شدند. سپس ميانگين اندازه نانو ذرات مگ همايت با تجزيه و تحليل ميکروسکوپ الکتروني عبوري(TEM) ، حدود ۱۴ نانو مترتخمين زده شد. در ادامه، امکان استفاده از اين نانو ذرات براي حذف يون هاي نيکل دو و کروم شش ظرفيتي از پساب هاي صنعتي، با تاثير مشخصه هاي مختلف از قبيل غلظت اوليه کروم و نيکل، pH، زمان تماس، ميزان نانو ذرات و دما بررسي شد. نتايج نشان داد، واکنش جذب Cr (VI) و Ni (II) به نانوذرات مگ همايت طي ۱۲ دقيقه به تعادل مي رسد. با افزايش غلظت ميزان جذب کاهش يافته و با افزايش ميزان جاذب، زمان تماس و دما، ميزان جذب افزايش مي يابد.بنابراين براي محلول شبيه سازي شده، ، در غلظت اوليه ۵۰ ميليگرم بر ليتر، مقدار جاذب ۰٫۱۵ گرم و دماي ۷۰ درجه سانتيگراد، ميزان جذب کروم در pH=2.6 و ميزان جذب نيکل در pH=8.5، حداکثر است.ايزوترم جذبي با مدل فرندليچ و لانگموير مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد که جذب کروم و نيکل با نانو ذرات مگهمايت از مدل جذبي لانگموير پيروي مي کند. براي احياي جاذب، از اسيد کلريدريک با غلظت ۰٫۰۵ مولار و سود سوز آور استفاده شد. بر اساس نتايج به دست آمده، اگرچه فرايند جذب سطحي با استفاده از نانو پودر اکسيد آهن به عنوان روشي مناسب براي تصفيه پساب هاي حاوي کروم و نيکل معرفي مي شود، در شرايط مشابه، با افزايش غلظت اوليه يون هاي نيکل و کروم، رقابت نيکل در جذب شدن به جاذب (g-Fe2O3) بيشتر از کروم است.

© حقوق سایت محفوظ است